Er asyl en del af af­stem­nin­gen?

BT - - DEBAT -

Vis­se po­li­ti­ke­re gør sig sto­re an­stren­gel­ser for at over­be­vi­se be­folk­nin­gen om, at asyl ik­ke har no­get med fol­ke­af­stem­nin­gen at gø­re, men kom­mer al­li­ge­vel til at bru­ge asyl­pro­ble­ma­tik­ken som ar­gu­ment. An­dre me­ner, den er af­gø­ren­de. Mens end­nu an­dre ae­r­grer sig over, at spørgs­må­let ik­ke er med i af­ste­m­in­gen. De kan ik­ke al­le sam­men ha­ve ret.

PANELET Til­valgs­ord­nin­gen som så­dan er et ud­tryk for, at dan­ske po­li­ti­ke­re ik­ke vil­le over­la­de asyl­po­li­tik­ken til EU

JA-PAR­TI­ER­NE HAR GI­VET hin­an­den fuld ve­to­ret og be­folk­nin­gen en ’po­li­tisk ga­ran­ti’ for, at en del­ta­gel­se i EUs asyl­sam­ar­bej­de kun kan ske ef­ter en ny fol­ke­af­stem­ning. Des­u­den har stats­mi­ni­ste­ren lo­vet, at den bli­ver skre­vet ind i be­ma­er­k­nin­ger­ne til lov­for­sla­get. Hvor­for den ga­ran­ti ik­ke er juri­disk bin­den­de, er et spørgs­mål, som DF si­den har jag­tet bå­de i fol­ke­tings­sa­len, pres­sen og se­ne­st i den før­ste par­ti­le­der­run­de om af­stem­nin­gen i we­e­ken­den. Net­op det spørgs­mål fik Løk­ke til at va­e­re »per­son­ligt ked af«, at der blev sat spørgs­måls­tegn ved den po­li­ti­ske af­ta­le. Det ta­et­te­ste, Kri­sti­an Thulesen Dahl kom på et svar fra Løk­ke, var: »Så en­kelt er det ik­ke«. Hen­ning Bang Fuglsang Mad­sen Sø­ren­sen, pro­fes­ser i ju­ra ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet og eks­pert i EU-for­hold opkla­re­de sa­gen med det­te svar: »Når det står i lov­be­ma­er­k­nin­ger­ne, så er det ik­ke juri­disk bin­den­de. Hvis det står i loven, så er det juri­disk bin­den­de.« MEN BÅ­DE SF, De Ra­di­ka­le og Al­ter­na­ti­vet vil­le fak­tisk øn­ske, at asyl­po­li­tik­ken var med i pak­ken. Iføl­ge Mar­gre­te Auken skal man stem­me ja, hvis man ger­ne vil ha­ve fa­el­les asyl­po­li­tik i EU, for­di: »Et ja kan ska­be en vej til at del­ta­ge i det fa­el­les flygt­nin­ge­sam­ar­bej­de. Ved et nej er der slet in­gen vej.« Det er dog ik­ke en del af af­ta­len mel­lem ja-par­ti­er­ne. Og der­for har Al­ter­na­ti­vet da og­så valgt at stå uden­for ja-par­ti­er­nes af­ta­le, selv­om de an­be­fa­ler et ja, el­ler ret­te­re et »ja, men...« DF ER IK­KE i tvivl om, at af­stem­nin­gen har be­tyd­ning for asyl­po­li­tik­ken. Pe­ter Skaarup har f.eks. skre­vet, at »Kon­trol­len med dansk su­ve­ra­e­ni­tet på det retspo­li­ti­ske om­rå­de over­går så­le­des fra den dan­ske be­folk­ning til Fol­ke­tin­get. Det ga­el­der og­så bl.a. på ud­la­en­din­ge­om­rå­det, hvor et fler­tal i Fol­ke­tin­get vil ha­ve mu­lig­hed for at be­stem­me, at Dan­mark skal til­slut­te

Søs Ma­rie Serup, sig EUs fa­el­les asyl- og ud­la­en­din­gepo­li­tik.« Det sker dog ik­ke au­to­ma­tisk. Ved et ja ud­skif­tes he­le for­be­hol­det med en til­valgs­ord­ning. Den til­skri­ver, at Fol­ke­tin­get ak­tivt skal til­va­el­ge al­le nye om­rå­der - her­un­der asyl - før Dan­mark kom­mer med. Bort­set fra de 22 om­rå­der, som ja-par­ti­er­ne har valgt, at man si­ger ja til al­le­re­de tors­dag med en ja-stem­me. In­gen af dem hand­ler om asyl. De hand­ler om po­li­ti, straf og ci­vil­ret. VI STEM­MER ALT­SÅ ik­ke om asyl på tors­dag! Der­for kan det na­tur­lig­vis un­dre, at asyl har fyldt så me­get i de­bat­ten. Det hand­ler om, at hvis dan­sker­ne stem­mer ja til til­valgs­ord­nin­gen, så vil et fler­tal i Fol­ke­tin­get i frem­ti­den kun­ne til­slut­te sig nye om­rå­der af retspo­li­tik­ken i EU. Det har ja-par­ti­er­ne lo­vet ik­ke at gø­re på asy­l­om­rå­det uden en ny fol­ke­af­stem­ning. Det er en po­li­tisk ga­ran­ti - ik­ke en juri­disk ga­ran­ti. Men husk på, at til­valgs­ord­nin­gen som så­dan er ble­vet til, for­di dan­ske po­li­ti­ke­re ik­ke vil­le over­la­de asyl­po­li­tik­ken til EU. El­lers hav­de vi haft en helt sim­pel af­stem­ning om, hvor­vidt vi vil­le af­skaf­fe he­le rets­for­be­hol­det - ja el­ler nej. Nu stem­mer vi i ste­det om en til­valgs­ord­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.