Jo ae­l­dre, de­sto bed­re

BT - - NYHEDER -

JU­LE­TRA­DI­TIO­NER først be­gyn­der at ly­se op, så er det al­vor.

»I dag be­gyn­der hyg­gen for al­vor. Gla­e­der I jer,« spurg­te over­borg­me­ster Frank Jen­sen (S) flok­ken af fora­el­dre og fly­ver­dragts­kla­ed­te børn, før Kron­prin­ses­sen ta­end­te tra­e­et.

Gårs­da­gens ju­le­tra­esta­en­ding var iføl­ge Kø­ben­havns Kom­mu­ne et 100 års ju­bila­e­um. På na­er et år - un­der be­sa­et­tel­sen - har der hver de­cem­ber si­den 1914 stå­et et ly­sen­de ju­le­trae på Rå­d­hus­plad­sen i ho­ved­sta­den. Og med ti­den er det ble­vet en tra­di­tion, at man ta­en­der ly­se­ne på tra­e­et ved en lil­le ce­re­mo­ni. Hol­der fast i gam­le tra­di­tio­ner »Nu kan ju­lestem­nin­gen for al­vor be­gyn­de. Der bli­ver py­n­tet op, og man be­gyn­der at ma­er­ke for­vent­nin­gens gla­e­de,« si­ger Per Dam­gaard, der med 4-åri­ge Gu­stav på skul­dre­ne så kron­prin­ses­se Mary ta­en­de tra­e­et.

Dan­sker­ne el­sker den slags, ly­der det fra mu­se­et Den Gam­le By i Aar­hus, der for få uger si­den slog dø­re­ne op til et nyt ju­lemu­se­um.

»Vi har en slags ver­dens­re­kord i jul. Vi dyr­ker den me­get in­ten­sivt og me­get la­en­ge­re end an­dre ste­der på klo­den,« si­ger Me­re­te Pal­le­sen, pres­se­ansvar­lig i Den Gam­le By i Aar­hus.

Det ma­er­ker de sa­er­ligt på mu­se­et. På knap seks uger har Den Gam­le By 170.000 ga­e­ster igen­nem den år­li­ge juleud­stil­ling. For at få plads til al­le be­sø­gen­de har man i år ud­vi­det åb­ning­sti­der­ne til og­så at om­fat­te al­le fre­dag aft­ner frem til jul.

»Som na­tion hol­der vi me­get kramp­ag­tigt fast i de tra­di­tio­ner, der op­stod i mid­ten af 1800-tal­let. Jo ae­l­dre Som na­tion hol­der vi me­get kramp­ag­tigt fast i de tra­di­tio­ner, der op­stod i mid­ten af 1800-tal­let

Me­re­te Pal­le­sen, pres­se­ansvar­lig i Den Gam­le By i Aar­hus

og me­re op­rin­de­ligt, de­sto bed­re er det. Den så­kald­te ju­le­tra­es­jul, der stam­mer fra mid­ten af 1800-tal­let,« for­kla­rer Me­re­te Pal­le­sen.

Ju­le­tra­e­et blev før­ste gang luk­ket ind i de dan­ske stu­er i be­gyn­del­sen af 1800-tal­let. Tra­di­tio­nen kom fra Tys­kland og spred­te sig blandt det bed­re bor­ger­skab. 1,5 mio. ju­le­tra­e­er Det før­ste ju­le­trae i Kø­ben­havn blev ta­endt i 1811 hos en fa­mi­lie i Ny Kon­gens­ga­de. Det blev en at­trak­tion, som folk tryk­ke­de na­e­ser­ne fla­de mod ru­den for at se. Fra at­trak­tion til tra­di­tion. Med ti­den er ju­le­tra­e­et ble­vet al­le­mand­se­je. Iføl­ge ju­le­tra­es­bran­chen sa­el­ger man hvert år 1,5 mio. ju­le­tra­e­er i Dan­mark.

»I et land som Dan­mark, hvor de­cem­ber kan va­e­re mørk og kold, har man ek­stra brug for at hyg­ge sig,« sag­de Frank Jen­sen på Rå­d­hus­plad­sen i går.

Men selv om ju­le­tra­e­et ly­ser op i en mørk tid, er det langt­fra en hyg­ge­spre­der for al­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.