Ma­ri­es far­mor er al­vor­ligt syg

BT - - NYHEDER -

SYG­DOM som mel­lem­navn, li­ge­som hun tid­li­ge­re har for­talt, hvor­dan hun først spurg­te sin far­mor til rå­ds, in­den hun gav sit ‘ja’ til prins Jo­a­chim:

»Jeg har delt man­ge hem­me­lig­he­der med min bed­ste­mor. Hun ser ik­ke på, hvad folk er, hun øn­sker ba­re, jeg er glad. Det før­ste, hun na­evn­te, var: ’Men han har va­e­ret gift før’. Det sag­de hun, in­den hun hav­de mødt ham,« sag­de prin­ses­se Ma­rie i et in­ter­view til Fe­mi­na, iføl­ge Ek­stra Bla­det.

I selv­sam­me in­ter­view lag­de hun hel­ler ik­ke skjul på, at far­mode­ren li­ge­frem er hen­des bed­ste ven.

Der­for traf prins Jo­a­chim og­så en gan­ske for­nuf­tig be­slut­ning, da han valg­te at be­der far­mode­ren om Ma­ri­es hånd, før han bad hen­des fora­el­dre om til­la­del­se til at gif­te sig med de­res dat­ter. Men ja’et, det fik han. Og far­mode­ren var og­så ga­est ved par­rets bryl­lup i 2008.

Desva­er­re rak­te hel­bre­det ik­ke til, at ba­ro­nes­sen kun­ne va­e­re med til då­ben af prins Hen­rik året ef­ter. I ste­det hav­de hun sør­get for en ga­ve i form af en me­dal­jon i guld, som prin­sen kun­ne ba­e­re på da­gen. På den må­de var hun al­li­ge­vel lidt med til då­ben i Mø­geltøn­der Kir­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.