Ly­sten for­duf­te­de

BT - - SUNDHED -

Syn­li­ge tegn på lavt te­stoste­ron-ni­veau hos ma­end: Min­dre mus­k­ler. Me­re fedt – bå­de på ma­ven og om hof­ter­ne. Min­dre be­håring på he­le krop­pen. Bryst­dan­nel­se. Min­dre testik­ler. Ma­er­k­ba­re symp­to­mer: Tra­et­hed og mang­len­de ener­gi. Dår­ligt hu­mør. Min­dre lyst til sex. Rejs­nings­pro­ble­mer. Kvin­der kan op­le­ve sam­me ma­er­k­ba­re symp­to­mer som ma­end (bort­set fra rejs­nings­pro­ble­mer, selv­føl­ge­lig). Der­for fal­der te­stoste­ron-ni­veau­et: En fem­te­del af de dan­ske ma­end på 18-20 år har sa­ed­kva­li­tet un­der WHOs an­be­fa­le­de gra­en­se. Si­den 1960er­ne er fer­ti­li­te­ten fal­det, og fle­re og fle­re kan ik­ke få børn på grund af dår­lig sa­ed­kva­li­tet og hor­monel­le for­styr­rel­ser. Det er sva­ert at af­gø­re pra­e­cis, hvad fal­det i te­stoste­ron­ni­veau­et og an­dre pro­ble­mer med re­pro­duk­tion skyl­des, men me­get pe­ger på, at fal­den­de ni­veau­er bl.a. ha­en­ger sam­men med en me­re pas­siv livs­stil, stil­lesid­den­de ar­bej­de og dår­lig kost. 1. Styr din sukkertrang Et højt ind­tag af suk­ker øger pro­duk­tio­nen af så­kaldt SHBG-pro­te­i­ner i krop­pen. Det be­ty­der, at man får min­dre ak­tivt te­stoste­ron. Styr der­for uden om slik, ka­ger, fast­food og an­det med højt suk­ke­rind­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.