Få se­xlyst på re­cept

BT - - SUNDHED -

Få in­spira­tion til et sun­de­re liv: 2. Spis grønt Sørg for at fyl­de din tal­ler­ken med ri­ge­ligt af grønt­sa­ger, der in­de­hol­der mi­ne­ra­let bor. Det sti­mu­le­rer nem­lig dan­nel­sen af te­stoste­ron. Bor fin­des og­så i frug­ter, mand­ler og ba­er. 3. Dyrk sex Sex øger pro­duk­tio­nen af te­stoste­ron, og omvendt øger te­stoste­ron ly­sten til sex. 4. Få din søvn Sov mindst syv timer pr nat. Te­stoste­ron­ni­veau­et fal­der ved man­gel på søvn. Prøv evt. i en pe­ri­o­de at sove ot­te timer og ma­erk ef­ter, hvad det gør ved din krop. Be­slut der­ef­ter, hvad der er ide­elt for dig. 5. Tra­ek i tra­e­ning­s­tø­jet Hvis du tra­e­ner re­gel­ma­es­sigt og hyp­pigt, kan du na­tur­ligt øge dit te­stoste­ron­ni­veau. Sa­er­lig højin­tens funk­tio­nel tra­e­ning, hvor du ak­ti­ve­rer man­ge mus­k­ler på sam­me tid, har vist sig at va­e­re en ef­fek­tiv te­stoste­ron-boo­ster. Hvis du tra­e­ner sidst på da­gen, får du stør­re te­stoste­ron­stig­ning. Det kan ha­en­ge sam­men med, at te­stoste­ron­ni­veau­et er hø­jest om mor­ge­nen, så en stig­ning er nem­me­re at op­nå, når ni­veau­et i for­vej­en er lavt. 6. Drik min­dre al­ko­hol Drik ik­ke me­re end 14 gen­stan­de om ugen som mand og syv som kvin­de. Øl in­de­hol­der østro­ge­ne stof­fer, der kan va­e­re ska­de­li­ge for te­stoste­ron­pro­duk­tio­nen. Der­for bru­ger gy­nae­ko­lo­gen en min­dre do­sis af en te­stoste­ron-cre­me ud­vik­let til ma­end, som kvin­den skal smø­re på si­ne bal­der og på den må­de op­ta­ge hor­monet i krop­pen.

»Dan­mark er så­dan et lil­le land, der­for er der ik­ke ’pu­bli­kum’ nok til at skra­ed­der­sy et pro­dukt til kvin­der, som man f.eks. har gjort i USA og Au­stra­li­en, men mit ind­tryk fra kvin­der­ne er, at det vir­ker,« for­kla­rer hun.

10 pro­cent af de dan­ske kvin­der i al­de­ren 16-44 år og 20 pro­cent i grup­pen af 45-66-åri­ge op­le­ver sja­el­dent el­ler al­drig lyst til sex. Der er og­så bi­virk­nin­ger Den mang­len­de lyst – hvad en­ten man er mand el­ler kvin­de – skal dog be­hand­les var­somt. For selv­om te­stoste­ron har si­ne åben­ly­se for­de­le, er der og­så bi­virk­nin­ger for­bun­det med pra­e­pa­ra­tet, hvis det bli­ver ta­get for­kert og af dem, der ik­ke har brug for det. Kvin­der kan bl.a. ud­vik­le ska­eg­va­ekst og dyb stem­me, mens ma­en­de­ne kan op­le­ve im­po­tens, le­ver- el­ler ny­reska­der samt hjer­te­an­fald. Pia Norup rå­der der­for al­le til altid at sø­ge la­e­ge, hvis man er i tvivl om, hvor­vidt ni­veau­et er for lavt:

»Jeg op­le­ver desva­er­re, at nog­le ma­end kø­ber det på egen hånd, når de er i ud­lan­det. Det skal man la­de va­e­re med, for­di man ik­ke ved, hvad det har af ind­holds­stof­fer.«

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. La­es me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.