Drøm­men om en af­ta­le

BT - - SUNDHED -

TOP­MØ­DE I dag sam­les stats- og re­ge­rings­le­de­re fra he­le ver­den i Pa­ris, hvor FNs kli­ma­top­mø­de COP21 be­gyn­der. Den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma og den ki­ne­si­ske pra­esi­dent Xi Jin­ping er blandt de stats­le­de­re, der har meldt de­res an­komst til åb­nin­gen af top­mø­det i dag.

Det bli­ver dog op til de respek­ti­ve lan­des for­hand­le­re at få af­ta­len på plads, for når for­hand­lin­ger­ne for al­vor går i gang, ta­ger stats- og re­ge­rings­che­fer­ne hjem.

Om­drej­nings­punk­tet for top­mø­det er at sam­le ver­dens lan­de om en fa­el­les af­ta­le, der skal sik­re, at de glo­ba­le tem­pe­ra­turstig­nin­ger re­du­ce­res. Det for­kla­rer Chri­sti­an Ib­sen, di­rek­tør i den grøn­ne ta­en­ket­ank Con­ci­to.

»Må­let med kli­ma­top­mø­det er at nå til en af­ta­le, hvor al­le ver­dens lan­de for før­ste gang bi­dra­ger med re­duk­tio­ner af de­res driv­hus­gas­ud­led­nin­ger. Det vil va­e­re et af­gø­ren­de skridt i be­stra­e­bel­ser­ne på at sik­re, at den glo­ba­le tem­pe­ra­turstig­ning ik­ke kom­mer over to gra­der. Den glo­ba­le tem­pe­ra­turstig­ning run­de­de en grad i den­ne uge, så det kan kun lyk­kes, hvis lan­de­ne be­gyn­der at re­du­ce­re ud­led­nin­gen af CO2 nu. Vi kan ik­ke ven­te fem el­ler 10 år, for så er det for sent,« si­ger Chri­sti­an Ib­sen. In­gen gen­ta­gel­se af COP15 Al­le­re­de for­ud for mø­det har 150 lan­de meldt ind, hvor me­get de vil re­du­ce­re CO2­ud­led­nin­gen. Iføl­ge Con­ci­to­di­rek­tø­ren er det et tegn på, at fle­re vi­ser am­bi­tio­ner om at nå til en af­ta­le, og at top­mø­det ik­ke vil en­de med en fi­a­sko, som det var til­fa­el­det ved COP15 i Kø­ben­havn i 2009.

»Der er selv­føl­ge­lig en frygt for, at det kan ske igen, men man la­er­te me­get af Kø­ben­havn, og det er en helt ny af­ta­le, der er lagt op til her. Det, man gør her, er, at man byg­ger op ne­de­fra, hvor hvert en­kelt land mel­der ind, hvor me­get man vil re­du­ce­re med. En stor for­skel er og­så, at USA og Ki­na, som er de to største ud­le­de­re af CO2, sam­men er ble­vet eni­ge om, hvor me­get de vil re­du­ce­re med,« si­ger Chri­sti­an Ib­sen.

Selv­om FN står bag kli­ma­kon­fe­ren­cen, er det Frank­rig, der som va­ert står for den prak­ti­ske af­vik­ling af kon­fe­ren­cen. Cir­ka 40.000 po­li­ti­ke­re, lob­byi­ster, for­ske­re, er­hvervs­folk og jour­na­li­ster ven­tes at del­ta­ge i kon­fe­ren­cen i lø­bet af de 14 da­ge, den va­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.