Seks grun­de til, at FCM og FCK skal fryg­te AaB

BT - - SUPERLIGA -

AL­LAN GAAR­DE, sport­s­di­rek­tør (Bred­den): »Det er åben­lyst, at vi er ble­vet rigtigt gif­ti­ge of­fen­sivt, og vi har man­ge, som kan sco­re mål. Når man ser på vo­res ba­enk, har Ras­mus Jöns­son og Ni­ck­las He­le­ni­us sid­det me­get ude, og de kan beg­ge sco­re man­ge mål. Nu så man, at Kas­per Pe­der­sen blev ska­det li­ge in­den kam­pen mod Brønd­by, og det kun­ne vi og­så kla­re ved, at Gil­li Rólants­son kom ind. Og så spil­le­de Jakob Blåb­jerg en sta­erk kamp i mid­ter­for­sva­ret. Så vi er for­holds­vis bre­de.« LARS SØN­DER­GAARD, tra­e­ner (Of­fen­si­ven): »Ja­men, de skal selv­føl­ge­lig fryg­te vo­res of­fen­siv. Den er spr­ud­len­de og har sco­ret man­ge fle­re mål end de an­dre. Vo­res de­fen­siv kun­ne selv­føl­ge­lig va­e­re bed­re, men i dag (i går, red.) har vi så spil­let til nul, og hat­ten af for det.« THO­MAS FRANK, Brønd­by (Gen­gan­ge­re fra 2014): »Hvis du kig­ger på AaB, er de det bedst spil­len­de og spr­ud­len­de hold, og det skal de ha­ve ros for. De har ni ud af 11 fra de­res mester­hold i 2014, og der er en grund til, at de blev me­stre, uan­set hvor dår­li­ge de an­dre hold var. Der er in­gen tvivl om, at når de lig­ger, hvor de gør, kom­mer de til at spil­le med om det, men al­le vil jo ger­ne ha­ve me­re end en el­ler to kan­di­da­ter, og hvad der er re­a­li­stisk, må de selv ud­ta­le sig om. Men de har et godt hold, og de spil­ler flot fod­bold. Stor ros til dem.« THO­MAS ENE­VOLD­SEN, spil­ler (Selv­til­li­den): »Ja­men, vi kan ik­ke snak­ke os uden om det. In­gen tvivl om det, når vi spil­ler med den selv­til­lid, vi gør, så er det fortjent, at vi lig­ger, hvor vi gør. Nu har vi sat Brønd­by på plads to gan­ge. Den før­ste gang split­te­de vi dem ad med 4-1, og i dag (i går, red.) vin­der vi og­så fortjent. Når du vin­der og vin­der, får du selv­til­lid, og det er der ut­ro­ligt man­ge af vo­res spil­le­re, der har.« KENNETH E. PE­TER­SEN, spil­ler (Sam­men­hol­det): »Vi har en trup, hvor de, som er num­mer 12 og 13, og­så gi­ver den en skal­le til tra­e­ning. Og der kan man ba­re se, at der er kva­li­tet. Vi har i 14-15 måneder spil­let uden en de­ci­de­ret ven­stre ba­ck, for­di Jakob Ahl­mann har va­e­ret ska­det, og der er ik­ke ble­vet hen­tet no­gen ind. Men folk ud­fø­rer de­res job til per­fek­tion. Selv­føl­ge­lig kan vi da vin­de guld, men det kan de an­dre og­så. Vi skal ha­ve et godt trans­fer­vin­due, for at det kan la­de sig gø­re.« RAS­MUS WÜRTZ, an­fø­rer (Skarp­he­den): »Vi har en god holdånd og en god ba­se, og jeg sy­nes, at vi spil­ler rig­tig godt med bol­den. Vi kom­mer na­e­sten altid frem til go­de chan­cer, og så har vi to an­gri­be­re, som na­e­sten sco­rer på al­le de­res chan­cer. Det er kamp­af­gø­ren­de.«

AaBer­ne er sva­e­re at brem­se i øje­blik­ket. Det me­ner de selv, og det gør Brønd­by-tra­e­ner, Tho­mas Frank, og­så. FOTO: LIN­DA KA­STRUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.