Den lu­ren­de dis­har­moni i AGF

BT - - SUPERLIGA -

SELV OM VI i går så AaB vin­de fortjent i Brønd­by, og selv om AaB nu er fem po­int for­an Brønd­by, me­ner jeg sta­dig, at det er sva­ert at si­ge, hvem der vil va­e­re bedst i det lange løb af de to. Det bli­ver ik­ke mig, der si­ger, at kam­pen i går var et far­vel til Brønd­by i top tre, men der­med ik­ke sagt, at jeg ik­ke me­ner, at AaB sag­tens kan va­e­re en ud­for­drer til bron­zen.

Når jeg tø­ver lidt med AaB, hand­ler det om, at der har va­e­ret for man­ge ud­s­ving un­der­vejs, hvor man har va­e­ret for dår­lig, og det er jeg sik­ker på, at de og­så selv kan se og vil si­ge, og det er i øv­rigt ik­ke una­tur­ligt for et hold med så man­ge re­la­tivt un­ge spil­le­re.

Men de se­ne­ste uger har AaB ba­re va­e­ret go­de, og sej­ren i Brønd­by var en mar­ke­ring på fle­re fron­ter. Dels har man nu slå­et Brønd­by to gan­ge ret klart, først 4-1 hjem­me og nu 2-0 ude, dels vi­ste det­te, at AaB ik­ke kun er et sta­er­kt hjem­me­hold. For man skal ha­ve et højt ni­veau for at vin­de i Brønd­by, og det hav­de AaB, der end­da var ret ud­for­dret af at spil­le med en helt ny ven­stre si­de og at mang­le Kas­per Ris­gård. Det var flot.

Brønd­by skal va­e­re be­kym­ret over fle­re ting i den­ne kamp. De of­fen­si­ve spil­le­re var min­dre far­li­ge end vå­de ta­endstik­ker, og det er una­tur­ligt ik­ke at kun­ne ska­be me­re, når man er nødt til at va­e­re mål­sø­gen­de og sat­se. Jeg vil­le, hvis jeg var Tho­mas Frank, og­så va­e­re be­kym­ret over, at de ik­ke ev­ner at pres­se hår­de­re til sidst. Det vir­ke­de som om, at Brønd­by-spil­ler­ne var bå­de slid­te og tra­et­te. AaB for­sva­rer den jo hjem med bol­den på fød­der­ne og ik­ke ved at stå og clea­re og pa­re­re. DET BLEV OG­SÅ su­per­ligarun­den, hvor vi så Ove Pe­der­sen ven­de til­ba­ge på en tra­e­ner­ba­enk, den­ne gang Ho­bros.

Fakta om Ho­bros kamp ude mod Søn­derjy­ske er, at de hav­de én af­slut­ning, og den var ik­ke på mål, og det var så de­res of­fen­siv. Sam­ti­dig var de­res de­fen­siv li­ge så rin­ge, som den har va­e­ret ind­til vi­de­re, men det er selv­føl­ge­lig ik­ke ri­me­ligt at be­døm­me Ove Pe­der­sens ar­bej­de på den­ne kamp.

Det, der sker, når man an­sa­et­ter Ove Pe­der­sen, er, at man får en kom­pe­tent tra­e­ner, og så får man en mas­se pres­se, der skam­rid­der Ove Pe­der­se­n­ef­fek­ten i en grad, så hvis spil­ler­ne ik­ke umid­del­bart skul­le tro på det, hja­el­pes det da på vej. Jeg med­gi­ver, at han er dyg­tig og ru­ti­ne­ret, og jeg var i vir­ke­lig­he­den mest im­po­ne­ret over, at han holdt FC Vestsja­el­land op­pe i ny­e­re tid, det var flot kla­ret. At han lyk­ke­des med, at OB ik­ke ryk­ke­de ud, ser jeg så­dan på, at alt an­det hav­de va­e­re ka­ta­stro­falt.

Han er ty­pisk god til at or­ga­ni­se­re si­ne hold, så mod­stan­de­ren har sva­ert ved at sco­re. Det er jo og­så det hal­ve af det at ska­be et hold. Men Ho­bro skal ik­ke for­sva­re no­get hjem, de skal ind­hen­te man­ge po­int, som det ser ud li­ge nu, og så skal man vin­de.

Jeg ta­ger hat­ten af, hvis Ho­bro når det. OG HVEM SKAL de så ind­hen­te? Ja, jeg tror ik­ke, det bli­ver Vi­borg, som virkelig har ha­e­vet de­res ni­veau, Osama Ak­har­raz har gjort no­get for det hold. Jeg tror ik­ke, de kom­mer i pro­ble­mer.

Så det er vel AGF og Es­b­jerg, der beg­ge har det til fa­el­les, at man har in­ve­ste­ret ret kraf­tigt i trup­per­ne uden at se det vir­ke vold­somt im­po­ne­ren­de.

Fak­tisk vil jeg si­ge, at Es­b­jerg over­ho­ve­det ik­ke er lyk­ke­des med de­res genop­ret­nings­ar­bej­de - hver­ken på spil­ler- el­ler tra­e­ner­si­de - end­nu.

AGF har og­så hen­tet spil­le­re, man­ge fle­re end Es­b­jerg, og det har haft en for­svin­den­de rin­ge po­si­tiv ef­fekt. AGF lig­ger, som man har ni­veau til. De har hver­ken va­e­ret hel­di­ge el­ler uhel­di­ge, og det kan man må­ske godt le­ve med som opryk­ker. Det alar­me­ren­de er, at der er hen­tet man­ge spil­le­re, hvoraf langt de fle­ste ik­ke er ble­vet brugt i na­ev­ne­va­er­dig grad, og hvor dem, der har va­e­ret brugt, har va­e­ret be­kym­ren­de dår­li­ge.

De har i dag et se­tup med bå­de en sport­s­chef (Jens An­der­s­son) og en ch­eftra­e­ner (Mor­ten Wieg­horst), så jeg sy­nes da, at den ten­dens til, at de nye spil­le­re ik­ke bru­ges, me­re er ud­tryk for en dis­har­moni.

Jeg kan ik­ke med sik­ker­hed si­ge, at de to ik­ke har købt ind i fa­el­les­skab, men jeg er im­po­ne­ret, hvis Mor­ten Wieg­horst har kend­skab til al­le de spil­le­re, der er hen­tet i det gam­le Ju­goslavi­en, Spanien, Irak og det gam­le Sov­je­tu­ni­o­nen.

Det er jo fint nok at hen­te spil­le­re på et højt ni­veau til bil­li­ge pen­ge, men de skal og­så kun­ne for­stå, hvad der bli­ver sagt til tra­e­ning for at ind­gå i et kon­cept, og så skal spil­ler­ne i trup­pen kun­ne fin­de ud af det sam­men. Og det, ved jeg, er en van­ske­lig op­ga­ve, og så er det, at jeg spør­ger: Er de virkelig ble­vet eni­ge om det om­fang, det har haft? Har Mor­ten Wieg­horst virkelig va­e­ret så glad for at få så man­ge spil­le­re af for­skel­li­ge ka­rak­ter, som han - tror jeg - har et be­gra­en­set kend­skab til?

En­ten har de set for­kert beg­ge to, el­ler og­så har Wieg­horst få­et en mas­se spil­le­re, som han må kon­sta­te­re, at han har ik­ke har kun­net få im­ple­men­te­ret på sit hold, og som har pra­este­ret på så rin­ge ni­veau i tra­e­nin­gen, at få af dem har kun­net bru­ges, og dem, der har va­e­ret brugt, har haft et ni­veau, der be­stemt ik­ke har for­sta­er­ket hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.