’Det er op ad bak­ke’

BT - - SUPERLIGA -

»Vi skal de na­e­ste par måneder ha­ve kig­get på no­get,« sag­de Ove Pe­der­sen med et hem­me­lig­heds­fuldt smil og uden at af­slø­re, hvem han har i kik­ker­ten.

Her og nu va­el­ger han dog kun at kig­ge én en­kelt kamp frem.

»I sid­ste spil­ler­un­de in­den vin­ter­pau­sen mø­der vi Ran­ders. Tre po­int her vil gø­re un­der­va­er­ker,« sag­de Ove Pe­der­sen, der tror på, at mis­sio­nen lyk­kes.

»Gan­ske vist pro­du­ce­rer vi mod Søn­derjy­ske ik­ke en ene­ste må­l­chan­ce. Men jeg sy­nes, det er et po­si­tivt tegn, at spil­ler­ne midt i mod­gan­gen står sam­men. Da jeg i sid­ste sa­e­son over­tog OB, stod det langt va­er­re til. Her lå spil­ler­ne jo på det na­er­me­ste ned ef­ter at ha­ve mod­ta­get mas­ser af klø fra blandt an­det pres­se og til­sku­e­re. Al­li­ge­vel und­gik vi nedryk­ning,« sag­de Ove Pe­der­sen. Absa­lon­sen på plet­ten Pi­len pe­ger til gen­ga­eld i po­si­tiv ret­ning for Søn­derjy­ske.

Det skyl­des ik­ke mindst Jo­han Absa­lon­sen, der med to scor­in­ger blev mat­chvin­der i går. Sam­men­lagt står den 30-åri­ge of­fen­siv­spil­ler nu no­te­ret for ni fuld­tra­ef­fe­re og er der­med en af Su­per­liga­ens bed­ste skyt­ter.

»Jeg kan for­stå, at der er nog­le, der me­ner, at jeg er i gang med min bed­ste sa­e­son no­gen­sin­de. Men jeg me­ner selv, at jeg tid­li­ge­re har spil­let bed­re end i den­ne. For­skel­len er ba­re, at jeg nu sco­rer på stort set al­le de chan­cer, jeg kom­mer frem til,« sag­de Jo­han Absa­lon­sen.

Før kam­pen sag­de Søn­derjy­ske far­vel til Bo Storm og Baldur Si­gurds­son, Jeg er­ken­der, at det er op ad bak­ke for os. Det er ik­ke sjovt at lig­ge sidst i Su­per­liga­en

Ove Pe­der­sen

der ik­ke får kon­trak­ter­ne for­la­en­get.

Stop­pe­ren Ke­es Lu­ikckx’ kon­trakt ud­lø­ber til nytår. Men iføl­ge Søn­derjy­skes sport­s­chef, Hans Jør­gen Hay­sen, kan det ik­ke ude­luk­kes, at den bli­ver for­la­en­get.

»Det pe­ger i den ret­ning,« sag­de han.

Kig­ger man på stil­lin­gen, kan det hel­ler ik­ke ude­luk­kes, at Søn­derjy­ske til for­å­ret kom­mer til at lig­ge i det felt af hold, der skal ka­em­pe om ad­gangs­bil­let­ter til del­ta­gel­se i na­e­ste ef­ter­års eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger.

Det øn­sker man i Søn­derjy­ske dog ik­ke at for­hol­de sig til nu.

»Vi fo­ku­se­rer på, at vi har 19 po­int til nedryk­nings­stre­gen, og at de­gra­de­ring der­for na­ep­pe kom­mer på ta­le. I Søn­derjy­ske er vi be­sked­ne, så kan vi slå vo­res bed­ste su­per­liga­pla­ce­ring no­gen­sin­de (sjet­te­plads i 2011-12-sa­e­so­nen, red.), er sa­e­so­nen me­re end god­kendt,« sag­de kant­spil­le­ren An­dreas Og­ge­sen, der i øv­rigt af­slø­re­de, at han på et tids­punkt skal ope­re­res.

»Jeg har det se­ne­ste styk­ke tid haft pro­ble­mer med hof­ten. La­e­ger­ne hå­ber, at en kik­kertun­der­sø­gel­se vi­ser, hvad der helt kon­kret er galt,« sag­de han.

BRAND­SLUK­KE­REN

61-ÅRI­GE

Ove Pe­der­sen er ny­an­sat ch­eftra­e­ner i su­per­liga­bund­klub­ben Ho­bro IK. Han er tre gan­ge tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren sat ind som ’brand­sluk­ker’, og i to af til­fa­el­de­ne har han red­det si­ne hold fra nedryk­ning:

Over­tog OB ef­ter ni run­der. Fyn­bo­er­ne lå num­mer 11 og hav­de pr. kamp ero­bret 0,66 po­int. Fa­cit un­der Ove Pe­der­sen: OB ero­bre­de 1,42 po­int i gen­nem­snit pr. kamp og end­te på ni­en­de­plad­sen.

Over­tog Es­b­jerg fB ef­ter 17 run­der. Ve­stjy­der­ne lå num­mer 10 og hav­de pr. kamp ero­bret 0.76 po­int. Fa­cit un­der Ove Pe­der­sen: Es­b­jerg fB ero­bre­de 1,18 po­int i gen­nem­snit pr. kamp og end­te på ni­en­de­plad­sen.

2014-15:

2008-09:

2005-06:

Over­tog AGF ef­ter 17 run­der. Aar­hu­si­a­ner­ne lå num­mer 11 og hav­de pr. kamp ero­bret 0.8 po­int. Fa­cit un­der Ove Pe­der­sen: AGF ero­bre­de 0,46 po­int i gen­nem­snit pr. kamp og end­te på 12. plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.