Cos­ta ka­ster trøj­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FRU­STRA­TIO­NER

»Jeg for­ven­ter ik­ke, at spil­ler­ne skal sid­de og hop­pe og syn­ge på ba­en­ken. En ba­en­ket top­spil­ler er ik­ke glad. Men hvis han vil ska­de mig, bli­ver det alt­så ik­ke med en vest,« lød det fra Chel­sea-ma­na­ge­ren, der dog og­så un­der­stre­ge­de, at han har et fint for­hold til sin top­sco­rer. Pri­vil­e­ge­ret spil­ler »Han er den sid­ste spil­ler, der er ble­vet sat på ba­en­ken. Al­le har prø­vet det. An­fø­rer Ter­ry, Iva­novic, Ca­hill, Fà­bre­gas, Pedro og årets spil­ler Ha­zard. Die­go er pri­vil­e­ge­ret over at ha­ve få­et lov til at bli­ve på hol­det i al­le dis­se kam­pe, men i dag men­te jeg, at den bed­ste stra­te­gi vil­le va­e­re at spil­le så­dan her. Jeg er til­freds med min be­slut­ning og med spil­ler­ne,« sag­de José Mourin­ho, der for kun an­den gang i den­ne Pre­mi­er Le­ague-sa­e­son for­må­e­de at få po­int i to kam­pe i tra­ek.

Si­tu­a­tio­nen med trø­je­ka­stet var ta­et på at va­e­re det dra­ma­ti­ske høj­de­punkt i 0-0-kam­pen, hvor der ik­ke var man­ge af­slut­nin­ger i de 90 mi­nut­ter. Og beg­ge holds ma­na­ge­re men­te i vir­ke­lig­he­den, at de hav­de fortjent sej­ren.

»Chel­sea hav­de kun ét skud på mål. De gjor­de ik­ke me­get for at vin­de kam­pen, og vi fortjen­te det me­re. Vi for­søg­te at vin­de. Jeg tror, at Chel­sea vil va­e­re glad for po­in­tet. Det er me­re vig­tigt for dem end for os,« sag­de Tot­ten­ham-tra­e­ner Mauri­cio Poc­che­ti­no.

José Mourin­ho var til­freds med, at hans skran­ten­de hold i det mind­ste le­ve­re­de sa­e­so­nens bed­ste ind­sats.

»Hvis Cos­ta hav­de kig­get med lidt op­ma­er­k­som­hed fra ba­en­ken, ved han nu, hvad der kra­e­ves af ham,« sag­de José Mourin­ho.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.