Dansk stjer­ne­krig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

gør ham til et op­lagt bud på en tur­ne­rings­vin­der på Eu­ro­pa Tou­ren i den kom­men­de sa­e­son. Sker det, kan han me­get vel bli­ve jo­ke­ren, der sny­der de me­re etab­le­re­de nav­ne. Hvad an­går Tho­mas Bjørn, har 2015 va­e­ret en af de sa­e­so­ner, der ba­re skal glem­mes. Al­li­ge­vel må den 44-åri­ge ve­te­ran på in­gen må­de af­skri­ves.

»Det mest re­a­li­sti­ske er må­ske, at Tho­mas Bjørn fin­der sin gam­le form. La­ver han et par top­re­sul­ta­ter, er han lyn­hur­tigt in­de i kam­pen,« vur­de­rer Claus Møl­holm.

»Det sam­me med Lucas Bjer­re­gaard. Han skal ’ba­re’ ha­ve nog­le top 3-pla­ce­rin­ger igen, så ae­der han sig ind på Thor­b­jørn Ole­sen. Så skal Thor­b­jørn gø­re no­get, der er end­nu bed­re. Det bli­ver me­get, me­get in­ter­es­sant. Nu har man det her ek­stra

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.