Myste­ri­et Ron Den­nis

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HVAD HAND­LER RON Den­nis’ ud­fald mod Ke­vin Magnus­sen om? Hvor­for kri­ti­se­rer McLa­ren-bos­sen nu en kø­rer, som han for få måneder si­den kald­te en kom­men­de ver­dens­me­ster, så vold­somt? Jeg for­står det sim­pelt hen ik­ke. Jeg har jag­tet Ron Den­nis, li­ge si­den han i be­gyn­del­sen af ok­to­ber med­del­te Magnus­sen, at dan­ske­rens kon­trakt ik­ke blev for­la­en­get. McLa­ren-bos­sen har ik­ke va­e­ret til de se­ne­ste fi­re grand­prixer, men her i Abu Dha­bi var han en­de­lig på plads.

I den pres­se­med­del­el­se, McLa­ren ud­send­te, da nyhe­den om Magnus­sens af­gang fra tea­met var en re­a­li­tet, blev dan­ske­ren om­talt i me­get po­si­ti­ve ven­din­ger. Jeg for­ven­te­de der­for me­re fra sam­me skuf­fe, da jeg sent lør­dag ef­ter­mid­dag en­de­lig fik Den­nis i ta­le.

Men hvor han midt i ok­to­ber sag­de at, ’i 2014 kør­te Ke­vin virkelig godt i for­hold til Jen­son But­ton, som er en me­get er­fa­ren og uhy­re hur­tig ver­dens­me­ster’, blev der nu sun­get en helt an­den me­lo­di: ’Ke­vin fik al­le mu­lig­he­der i 2014, men han op­nå­e­de ik­ke de mål, vi hav­de op­stil­let’.

Sam­ti­dig slog Den­nis fast, at det var ’lat­ter­ligt, når Ke­vin spil­le­de over­ra­sket over, at hans kon­trakt ik­ke blev for­ny­et’. Og han til­fø­je­de, at ’McLa­ren har be­talt for Ke­vins kar­ri­e­re’.

Der er ik­ke ret me­get af det, Den­nis sag­de om Magnus­sen, der er sandt.

For det før­ste le­ve­de Magnus­sens 2014-sa­e­son op til al­le de for­vent­nin­ger, man med ri­me­lig­hed kun­ne stil­le til en de­butant – dét slog Den­nis jo og­så selv fast i pres­se­med­del­el­sen for en må­ned si­den. For det an­det har Magnus­sen al­drig spil­let over­ra­sket over, at han ik­ke ind­gik i McLa­rens 2016-pla­ner. Han gav tid­ligt ud­tryk for, at han ik­ke vil­le nø­jes med end­nu en sa­e­son på re­ser­ve­ba­en­ken, og da McLa­ren be­slut­te­de sig for at fort­sa­et­te med Fer­nan­do Alonso og Jen­son But­ton, vid­ste Magnus­sen, at hans McLa­ren-da­ge var tal­te. Og for det tred­je var det først Kar­sten Ree og se­ne­re Best­sel­ler-kon­cer­nen og An­ders Holch-Povls­en, der be­tal­te for Ke­vin Magnus­sens For­mel 1-ud­dan­nel­se – ik­ke McLa­ren. HVOR­FOR SÅ DE nye to­ner fra McLa­ren-bos­sen? Jeg kan kun få øje på to for­kla­rin­ger.

Den ene hand­ler om, at Den­nis in­derst in­de ud­ma­er­ket er klar over, at han ik­ke har be­hand­let Magnus­sen sa­er­ligt pa­ent. Jeg skal ik­ke spil­le lom­me-psy­ko­log – men må­ske kan or­dens­men­ne­sket Ron Den­nis gen­ska­be or­den i sin ver­den ved at ef­ter­ra­tio­na­li­se­re: ’Jeg kan til­la­de mig at be­hand­le Magnus­sen dår­ligt, hvis han ik­ke le­ve­de op til vo­res for­vent­nin­ger’.

Ri­me­ligt? Nej. Men­ne­ske­ligt? Må­ske – for et ek­stremt ’ordensmenneske’ som Ron Den­nis.

Den an­den for­kla­ring hand­ler om for­hol­det mel­lem Den­nis og Dan­mark – na­er­me­re be­teg­net de dan­ske sponso­rer, der ud­over Best­sel­ler-ejer An­ders Hol­chPovls­en al­drig kom på ba­nen. Som jeg tid­li­ge­re har skre­vet, for­søg­te Den­nis la­en­ge at få Holch-Povls­en til at in­ve­ste­re i McLa­ren-kon­cer­nen, men det har den dan­ske mil­li­ar­da­er åben­bart af­slå­et.

Dét be­hø­ve­de Den­nis ik­ke la­de gå ud over Ke­vin Magnus­sen, men han var må­ske det let­te mål, når fru­stra­tio­ner­ne over Dan­mark skul­le luf­tes.

Som sagt: Jeg for­står sim­pelt hen ik­ke, at Ron Den­nis kri­ti­se­rer Magnus­sen så vold­somt. Det er helt unød­ven­digt – spe­ci­elt på et tids­punkt, hvor sam­ar­bej­det var af­slut­tet i god ro og or­den. Og hvor Magnus­sen kaemper for sin For­mel 1-frem­tid.

Men Ron Den­nis har altid va­e­ret for vi­de­re­kom­men­de.

PE­TER NYGAARD, BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.