Ni for­søg - ot­te ne­der­lag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ot­te mål ef­ter en el­lers ta­et før­ste halv­leg i Brønd­by: 36-28. Ska­den fik gen­nem­gar­ve­de Lars Jør­gen­sen.

Det var KIFer­nes ot­ten­de ne­der­lag i ni CL-kam­pe, og hol­det lig­ger sta­dig ab­so­lut sidst i Grup­pe B, hvor­fra de seks bed­ste går vi­de­re. Og i den sam­men­ha­eng blev gårs­da­gens sta­tus li­ge en tand va­er­re, da Mont­pel­li­er na­er­mest sam­ti­dig for­må­e­de at få et en­kelt po­int mod Pi­ck Sze­ged. Kan nås end­nu Der­med er der nu tre po­int op fransk­ma­en­de­ne, der sid­der på net­op den sid­ste ad­gangs­bil­let til ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne.

»Vi ved godt, at vi skal ud at fin­de nog­le ek­stra po­int. En af mu­lig­he­der­ne var i dag, men nu skal vi gø­re det i Vard­ar, Pi­ck el­ler i Rhe­in-Neck­ar. Så la­en­ge chan­cen er der, skal vi gå ef­ter det,« sag­de KIF-bag­spil­le­ren Bo Spel­ler­berg ef­ter kam­pen til DR.

Mod FC Bar­ce­lo­na ko­ste­de det ik­ke mindst, at Lars Jør­gen­sen al­le­re­de tid­ligt i kam­pen måt­te ud­gå med ryg­pro­ble­mer.

»Lars Jør­gen­sen har jo stå­et de­r­in­de rig­tig la­en­ge, og han er jo vo­res sta­er­ke­ste kort. Man kan hek­se i et kvar­ter, men når det er i 45 mi­nut­ter, at vi skal gø­re det, bli­ver det sva­ert. Langt hen af vej­en var vi egent­lig me­get godt med, men vi for­må­e­de al­drig at få sat prop i for­sva­ret,« sag­de Bo Spel­ler­berg, der sam­men med hold­kam­me­ra­ter­ne kun var bag­ud 15-16 ved pau­sen.

KIF har luk­ket me­re end 30 mål ind i ot­te af de ni Cham­pions Le­ague-kam­pe i den­ne sa­e­son, der ik­ke mindst der­for har budt på fle­re mar­kan­te ne­der­lag.

»Vi skal va­e­re for pro­fes­sio­nel­le og for go­de til at ta­be med 8-10 mål. Vi skal va­e­re bed­re til at kon­trol­le­re kam­pen og be­gra­en­se ne­der­la­get, selv om mod­stan­de­ren er FC Bar­ce­lo­na,« sag­de streg­spil­le­ren Tor­sten La­en til DR.

Det går til gen­ga­eld bed­re for Skjern, der ude vandt 25-24 over Me­ta­lurg Skopje og sik­re­de sig ad­gang til play­off om at kom­me i 1/8-fi­na­ler­ne i Cham­pions Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.