DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den rus­sisk eje­de book­ma­ker Ma­rat­hon­Bet har fra og med i mor­gen valgt at luk­ke ned for dan­ske kun­der.

Book­ma­ke­ren har ind­til nu til­ladt dan­ske kun­der at ha­ve kon­to og spil­le hos dem, selv om de ik­ke har dansk li­cens, men det er alt­så slut nu - sik­kert til skuf­fel­se for man­ge dan­ske­re, for på grund af et stort ud­bud og høj til­ba­ge­be­ta­ling, har Ma­rat­hon­Bet va­e­ret blandt de me­re be­nyt­te­de book­ma­ke­re, som ik­ke har dansk li­cens.

Book­ma­ke­ren med­del­er i en mail til si­ne kun­der, at spa­er­rin­gen skyl­des et krav fra de dan­ske myn­dig­he­der, og skal må­ske ses om før­ste skridt i ret­ning af, at Ma­rat­hon­Bet rent fak­tisk får dansk li­cens.

Ryg­ter­ne går nem­lig på, at sel­ska­bet har ta­enkt sig at sø­ge li­cens i Dan­mark - og der­for kan Ma­rat­hon­Bet va­e­re til­ba­ge for dan­sker­ne in­den la­en­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.