AaB fly­ver mod top­pen

Ud­del­te blå-gu­le ta­esk

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Farzam Abol­hos­se­i­ni

Det er må­ske at ta­ge mun­den for fuld, når man er fra Nord­jyl­land, men på fod­bold­ba­nen er der an­der­le­des sma­ek over be­ske­den til de an­dre guld­bej­le­re, og li­ge nu lig­ner AaB det bed­ste bud på en kon­kur­rent til FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land i mester­skabsj­ag­ten. AaB er det mest formsta­er­ke hold i Su­per­liga­en med seks sej­re i de se­ne­ste syv kam­pe, og gårs­da­gens 2-0-sejr over Brønd­by vi­ste med ty­de­lig­hed, at det cir­ka halvvejs in­de i sa­e­so­nen er AaB og ik­ke Brønd­by, der er gul­dout­si­de­ren.

»Li­ge nu er vi bed­re end Brønd­by. Og det si­ger jeg ud fra de to sej­re, vi har få­et over dem i den­ne sa­e­son, og spil­le­ma­es­sigt sy­nes jeg og­så, at vi vi­ser stor styr­ke. De dø­je­de med at fan­ge os i dag. Men vi er og­så i god form i øje­blik­ket, og en sa­e­son går altid op og ned. Man har sva­e­re pe­ri­o­der, og den hav­de vi i star­ten af sa­e­so­nen, og bed­re pe­ri­o­der. Vi har må­ske og­så va­e­ret hel­di­ge at mø­de Brønd­by, når de har va­e­ret lidt for ned­ad­gå­en­de,« for­kla­rer tra­e­ner Lars Søn­der­gaard, der ik­ke vil mel­de AaB ind i kam­pen om det mester­skab, som klub­ben for to år si­den tog fra bag­hjul.

»Nej, jeg var ik­ke tra­e­ner for det hold. Vi ta­ger det kamp for kamp.«

Og­så AaBs sport­s­di­rek­tør, Al­lan Gaar­de, hol­der beg­ge ben på jor­den, selv om han godt kan ta­en­ke stort, når han luk­ker øj­ne­ne.

»Vo­res målsa­et­ning har ik­ke aen­dret sig (top seks, red.). Men selv­føl­ge­lig drøm­mer vi om at gen­ta­ge nog­le af de ting, vi har gjort. Men det er drøm­me. Vo­res fo­kus er her og nu, og det er så­dan, vi får suc­ces. Hvis vi drøm­mer for langt frem, kan vi helt sik­kert ik­ke op­nå det, vi vil. Vi er kom­met ind i en rig­tig god sti­me,« si­ger Al­lan Gaar­de, som er man­den, der be­stem­mer, om hol­det sta­dig har pro­fi­ler­ne og de sto­re salgsob­jek­ter Ni­co­laj Thom­sen og Su­per­liga­ens top­sco­rer, Lukas Spal­vis, i klub­ben ef­ter vin­ter­pau­sen.

»Nu har vi hel­dig­vis over­hånd i sa­gen, i og med de har kon­trak­ter, men vi ved godt li­ge som de fle­ste an­dre klub­ber i Dan­mark, at vi er en sa­el­gen­de klub, men det er lo­gisk, at vi ger­ne vil hol­de dem så la­en­ge som mu­ligt. Men vi le­ver alt­så af at forta­el­le de go­de hi­sto­ri­er med at sa­el­ge spil­ler­ne. Vi skal se på, hvad den ek­stra øko­no­mi gi­ver i for­hold til, hvad det ko­ster sport­s­ligt,« for­kla­rer AaBs sport­s­di­rek­tør, som så sit hold til­de­le Brønd­by det før­ste ne­der­lag i 10 Su­per­liga-kam­pe.

En sti­me, der i Brønd­by er kom­met oven på et langt ef­ter­år, hvor de blågu­le sam­men med FC Midtjyl­land har spil­let flest kam­pe af al­le Su­per­liga-hold på grund af den tid­li­ge en­tré i Eu­ro­pa.

Sli­der me­re

Brønd­by-tra­e­ner Tho­mas Frank er­ken­der da og­så, at hol­det er be­gyndt at sli­de me­re med tin­ge­ne.

»Ef­ter en lang, lang se­rie med man­ge po­int og man­ge go­de pra­e­sta­tio­ner har vi slidt lidt me­re med det, og det kan man og­så se i den­ne kamp,« si­ger Tho­mas Frank og til­fø­jer:

»Vi gi­ver dem to sto­re chan­cer va­ek i kam­pen, og de sco­rer på dem. Vi skal selv ska­be me­re, og det lyk­kes ik­ke. Vi mang­ler den der skarp­hed og form. Den sli­der vi med. Vi sli­der me­re på vo­res of­fen­si­ve spil­le­re. Det kra­e­ver tur i den for at la­ve de af­gø­ren­de ak­tio­ner,« si­ger Tho­mas Frank, der trods ne­der­la­get og en af­stand på fem po­int til en af de va­er­ste kon­kur­ren­ter til tred­je­plad­sen fast­hol­der, at hol­det nok skal nå top tre – klub­bens målsa­et­ning.

»Pla­nen for mig er, at vi skal nå det, vi skal, når vi har spil­let 33 kam­pe, og det når vi og­så. Jeg sy­nes be­stemt, at vi har et top tre-hold. Der er fle­re hold, som vil ka­em­pe med om tin­ge­ne, og som de fle­ste har sagt, har vi et AaB-hold, som har ni spil­le­re fra det mand­skab, der blev me­stre. Og det er da me­get godt at spil­le med de sam­me ni uge ef­ter uge. Så hvis man har det, er det en al­vor­lig kon­kur­rent. Det er så­dan, det er. Hvis det var nemt, var der nok an­dre, der hav­de la­vet de her ting,« for­kla­rer Tho­mas Frank, der i kam­pen på Brønd­by Sta­dion på egen hånd ma­er­ke­de, at AaB me­ner sin an­komst i top­pen af ta­bel­len se­ri­øst. I hvert fald på ba­nen.

’’

Li­ge nu er vi bed­re end Brønd­by. Og det si­ger jeg ud fra de to sej­re, vi har få­et over dem i den­ne sa­e­son

Lars Søn­der­gaard

| faab@sporten.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.