Ter­ror-rund­t­ur

BT - - NYHEDER -

ISKOLD li­vet af 130 uskyl­di­ge men­ne­sker.

Over­våg­nings­bil­le­der og mo­bil­da­ta af­slø­rer Ab­del­ha­mid Abaa­ouds fa­er­den den gru­som­me af­ten, hvor Pa­ris gik i sort. Det skri­ver den ty­ske avis Der Spie­gel.

Ab­del­ha­mid Abaa­oud blev be­trag­tet som en af de far­lig­ste Is­la­misk Stat-ji­ha­di­ster i Eu­ro­pa og hjer­nen bag fi­re ud af seks ter­r­or­for­søg si­den for­å­ret.

Den 18. novem­ber, fem da­ge ef­ter blod­ba­det i Pa­ris, blev han dra­ebt i en ild­kamp med det fran­ske po­li­ti i en lej­lig­hed i Pa­ris-by­de­len SaintDe­nis, hvor han hav­de forskan­set sig.

Iføl­ge fran­ske me­di­er blev der af­fy­ret 5.000 skud un­der den ti­melan­ge ak­tion, som fandt sted i sam­me by­del, hvor selv­mord­bom­be­re spra­eng­te sig selv i luf­ten ved fod­bold­sta­dio­net Sta­de de Fran­ce. Fan­get på ka­me­ra Ef­ter at ha­ve va­e­ret med til at plan­la­eg­ge ned­skyd­nin­gen af 39 ga­e­ster ved ser­ve­rings­ste­der­ne La Belle Équipe, Le Ca­ril­lon og Le Petit Cam­bod­ge, skal Ab­del­ha­mid Abaa­oud an­gi­ve­ligt ha­ve kørt rundt i en sort Se­at i na­bo­ga­der­ne. Et over­våg­nings­ka­me­ra fan­ge­de ham klok­ken 22.14 ved me­tro­sta­tio­nen Croix de Cha­vaux, hvor han sprang over en af­spa­er­ring ved skin­ner­ne.

Et lil­le kvar­ter se­ne­re, klok­ken 22.28, blev han igen fan­get på et over­våg­nings­ka­me­ra. Den­ne gang var det ved me­tro­sta­tio­nen Bou­le­vard Vol­tai­re, som lig­ger et lil­le stenkast fra kon­cert­hu­set Ba­ta­clan, hvor 89 kon­cert­ga­en­ge­re få mi­nut­ter tid­li­ge­re blev dra­ebt af tre kampkla­ed­te ma­end med ka­las­h­ni­ko­vs.

Ef­ter mid­nat var po­li­tiets spe­ci­alstyr­ker ryk­ket ind i Ba­ta­clan, og de blev som de før­ste vid­ner til, hvor­dan IS-ter­r­o­ri­ster­ne på in­gen tid hav­de for­vand­let en ro­ck­kon­cert til et lig­hus. Sam­ti­dig, klok­ken 00.28, blev Ab­del­ha­mid Abaa­ouds mo­bil­te­le­fon spo­ret til et sted na­er Ba­ta­clan. Iføl­ge de fran­ske myn­dig­he­der skal han ha­ve be­va­e­get sig rundt i by­de­le­ne 10. og 11. ar­ron­dis­se­ment, hvor blod­ba­det fandt sted, til fods. Spor­in­gen af mo­bil­te­le­fo­nen var det sid­ste spor, myn­dig­he­der­ne hav­de af den 28-åri­ge ter­r­o­rist, in­den de fandt ham i sit skju­le­sted i Saint-De­nis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.