DMI: Gorm var en ’sta­erk, or­kan­lig­nen­de storm’

BT - - NYHEDER -

VEJR Det var en il­ter herre, der søn­dag af­ten og nat­ten til man­dag va­el­te­de stil­lad­ser og bla­e­ste ju­le­tra­e­er om­kuld. Men Gorm for­blev en storm og kan ik­ke bryste sig af tit­len or­kan, selv om der en­kel­te ste­der i lan­det blev må­lt mid­del­vind og vind­stød af or­kanstyr­ke.

»Gorm blev en sta­erk, or­kan­lig­nen­de storm, men ik­ke me­re end det. Skul­le Gorm ha­ve va­e­ret ni­veau­et hø­je­re, vil­le det kra­e­ve, at Gorm over stør­re de­le af lan­det op­nå­e­de or­kanstyr­ke. Det var ik­ke til­fa­el­det. Det var kun i Nord­ve­stsja­el­land, Gorm nå­e­de en vindstyr­ke af or­kan,« for­kla­rer se­ni­o­r­kli­ma­to­log Jo­hn Cap­pe­len fra Danmarks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut (DMI).

Det var på må­le­sta­tio­nen Gni­ben på Sja­el­lands Od­de, at Gorm op­nå­e­de sit ab­so­lut­te høj­de­punkt. Her blev Gorm re­gi­stre­ret med en mid­del­vind på 35,9 me­ter i se­kun­det - det sva­rer til godt 129 ki­lo­me­ter i ti­men. I vind­stø­de­ne nå­e­de Gorm helt op på 45,9 me­ter i se­kun­det ved Gni­ben.

Gorm blev - me­te­o­r­o­lo­gisk set - ik­ke så kraf­tig som for­ga­en­ger­ne Al­lan og Bo­dil, der ram­te Dan­mark i ok­to­ber og de­cem­ber 2013. Gorm har dog det til fa­el­les med Al­lan, at stormen for­svandt na­e­sten li­ge så hur­tigt, som den kom, mens Bo­dil blev ha­en­gen­de la­en­ge­re tid.

Der blev og­så re­gi­stre­ret fle­re hund­re­de lyn over Dan­mark, mens stormen stod på. Det er der iføl­ge Jo­hn Cap­pe­len ik­ke us­a­ed­van­ligt. »Vi for­bin­der lyn med som­mer­hal­vå­ret, men det fo­re­kom­mer og­så i vin­ter­hal­vå­ret, når der er sto­re tem­pe­ra­tur­for­skel­le mel­lem varm og kold luft, som det var til­fa­el­det her med Gorm,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.