Rig­ma­end vil red­de ver­den

BT - - NYHEDER -

KLI­MA­TOP­MØ­DE Med Bill Ga­tes i spid­sen har en grup­pe af ver­dens al­ler­ri­ge­ste ma­end og kvin­der be­slut­tet sig for at red­de ver­den. El­ler i hvert fald vo­res kli­ma. Da Frank­rigs pra­esi­dent François Hol­lan­de i går åb­ne­de FNs kli­ma­top­mø­de, COP 21, var det med del­ta­gel­se af mindst 80 stats- og re­ge­rings­che­fer fra he­le ver­den, bl.a. USAs pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma og Ki­nas pra­esi­dent, Xi Jin­ping. Men alt­så og­så med ko­a­li­tio­nen ‘Bre­ak­t­hrough Ener­gy Ko­a­li­tion’.

28 sten­ri­ge in­ve­sto­rer er gå­et med i rig­mand­s­klub­ben, der har be­slut­tet sig for at in­ve­ste­re i ’ren ener­gi’ un­der et man­tra om at in­ve­ste­re ‘tid­ligt, glo­balt, mo­digt, klogt og i fa­el­les­skab’.

»De ved­va­ren­de ener­gi­for­mer, vi har i dag, som vind og sol, har gjort sto­re frem­skridt og kun­ne va­e­re én vej til en kul­stof­neut­ral ener­gif­rem­tid. Men vi bli­ver nødt til at ud­for­ske man­ge for­skel­li­ge ve­je,« si­ger Bill Ga­tes iføl­ge CNN.

10 BI­DRAG TIL ET BED­RE KLIMABen­zin- Den glo­ba­le op­varm­ning må maks. sti­ge to gra­der, ly­der FNs kli­ma­mål. Skal pla­nen hol­de, kra­e­ver det:

Ud­s­lip af CO2 fra EU, USA og Ja­pan skal in­den 2030 sa­en­kes med 60 pct. CO2-ud­s­lip fra Ki­na, In­di­en, Bra­si­li­en, Me­xi­co og Syd­Afri­ka skal og­så sa­en­kes. Det hø­je for­brug i ver­dens ri­ge­ste lan­de skal sa­en­kes mar­kant.

Un­der COP15, der blev af­holdt i Kø­ben­havn for seks år si­den, nå­e­de al­ver­dens kli­ma­mi­ni­stre og eks­per­ter al­drig frem til et re­sul­tat, der for­bed­re­de det glo­ba­le kli­ma.

Den­ne gang skal det va­e­re an­der­le­des, me­ner Bill Ga­tes og ven­ner­ne, der bl.a. ta­el­ler Afri­kas ri­ge­ste mand Ali­ko Dango­te, den ki­ne­si­ske grund­la­eg­ger af Ali­ba­ba-kon­cer­nen Ja­ck Ma, Fa­ce­book-bos­sen Mark Zuck­er­berg, Ama­zons di­rek­tør Jeff Bezos og grund­la­eg­ge­ren af Vir­gin Group Ri­chard Bran­son. De fle­ste kø­rer på fri­hjul Pro­fes­sor Gert Ting­gaard Svend­sen fra In­sti­tut for Statskund­skab på Aar­hus Uni­ver­si­tet har for­sket i lob­byis­me og kli­ma­po­li­tik. Han tror, at rig­mand­s­klub­ben kan kom­me det skran­ten­de kli­ma til undsa­et­ning.

»De po­li­ti­ke­re, der va­re­ta­ger de­res eg­ne lan­des in­ter­es­ser, vil al­le sam­men ger­ne slip­pe så bil­ligt som mu­ligt. De fle­ste vil ger­ne kø­re på fri­hjul,« si­ger han.

I dag tror halv­de­len af al­le ame­ri­ka­ne­re ik­ke på, at klo­dens tem­pe­ra­turstig­nin­ger er men­ne­ske­skab­te. Men skal det lyk­kes at nå FNs kli­ma­mål, skal de sto­re kli­ma­syn­de­re In­di­en, Ki­na og USA med i en af­ta­le.

Umid­del­bart ly­der det som ren­dyr­ket god­gø­ren­hed, når Bill Ga­tes skri­ver på sin hjem­mesi­de, at:

Bi­ler­ne skal foru­re­ne min­dre.

og di­e­sel-mo­to­rer ud­skif­tes med re­ne­re ener­gi, og vi skal ha­ve fle­re elek­tri­ske- og brintdrev­ne bi­ler på ga­der­ne.

Vi skal fly­ve min­dre.

»Ko­a­li­tio­nens mål er først og frem­mest at frem­skyn­de forsk­nin­gen i ren ener­gi, me­re end det er at tje­ne pen­ge.«

Men for­ment­lig er det og­så an­dre kra­ef­ter, der dri­ver in­ter­es­sen hos rig­mands-net­va­er­ket, me­ner Gert Ting­gaard Svend­sen. Ima­ge-ple­je »Nog­le rig­ma­end kø­ber fod­bold­klub­ber, an­dre in­ve­ste­rer i mil­jø­et. Beg­ge de­le hand­ler bl.a. om, hvad der er gi­ven­de for de­res om­døm­me,« si­ger han.

Fak­tisk me­ner han, at pra­e­cis dét fak­tum, at op­bak­nin­gen fra Ga­tes og ven­ner­ne ska­ber et link mel­lem kli­main­ve­ste­rin­ger og pen­ge, kan va­e­re dét, der gør en for­skel.

»Rig­ma­en­de­ne kan va­e­re go­de goodwill-am­bas­sa­dø­rer. At de støt­ter, sen­der et sig­nal om, at der er pen­ge at tje­ne på ren ener­gi, hvis man kom­mer først. Det er et vig­tigt sig­nal at sen­de – spe­ci­elt til ki­ne­ser­ne.«

Må­let med COP21 er at fin­de må­der at hol­de tem­pe­ra­tur-stig­nin­gen klo­den rundt på højst to gra­der. I føl­ge FNs for­ud­si­gel­ser vil en tem­pe­ra­turstig­ning på me­re end to gra­der nem­lig be­ty­de lange tør­ke­pe­ri­o­der, me­re usta­bilt vejr, fle­re ty­fo­ner og or­ka­ner samt et sti­gen­de hav­ni­veau og over­svøm­mel­ser man­ge ste­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.