’ ’

BT - - DEBAT -

VI HAR RE­PRA­E­SEN­TA­TIVT

Det vil va­e­re po­li­tisk selv­mord, hvis po­li­ti­ker­ne ik­ke over­hol­der af­ta­ler­ne

de­mo­kra­ti i Dan­mark, hvor po­li­ti­ker­ne tra­ef­fer de fle­ste be­slut­nin­ger, og der­for er det vig­tigt, at vi har til­lid til, at de tra­ef­fer de rig­ti­ge be­slut­nin­ger. Man­ge af ’nej’-par­ti­er­nes ar­gu­men­ter er, at de øn­sker fle­re fol­ke­af­stem­nin­ger, når det kom­mer til til­valg af retsak­ter frem­over. Føl­ger man de­res mo­del, vil man aen­dre den må­de, som vo­res de­mo­kra­ti fun­ge­rer på. Vi skal selv­føl­ge­lig ha­ve af­stem­nin­gen på tors­dag, da det hand­ler om at af­gi­ve su­ve­ra­e­ni­tet, men man­ge retsak­ter er me­get tek­ni­ske, og man kan stil­le spørgs­måls­tegn ved, om det fremad­ret­tet eg­ner sig til fol­ke­af­stem­nin­ger, og om folk vil in­ter­es­se­re sig nok til at kun­ne sa­et­te de­res kryds på et in­for­me­ret grund­lag.

har luk­ket sig om sig selv, og de fjerner sig me­re og me­re fra be­folk­nin­gen. En af år­sa­ger­ne til, at vi har haft en høj til­lid til po­li­ti­ker­ne, er, at vi har haft en god fol­ke­lig kon­trol med dem. Folk har va­e­ret ret ta­et knyt­tet til par­ti­er­ne som med­lem­mer el­ler gen­nem fag­for­e­nin­ger. Men det er me­get sva­e­re­re at for­stå, hvor­dan man som en­kelt­per­son kan på­vir­ke be­slut­nin­ger på EU-ni­veau. Det er et led la­en­ge­re va­ek. Et ’ja’ brin­ger mag­ten la­en­ge­re va­ek fra den en­kel­te. Det kan va­e­re en nød­ven­dig­hed, hvis man vil la­ve et sam­ar­bej­de, men det bli­ver sva­e­re­re for os som dan­ske­re at gen­nem­skue, hvad der fo­re­går i EU, og hvor­for de tra­ef­fer de be­slut­nin­ger, som de gør.

Ma­ja Klu­ger Ras­mus­sen

DEN PO­LI­TI­SKE LINJE

sik­rer vi, at vi kan sid­de med ved bor­det. Men vi kan og­så få ind­fly­del­se ved at stem­me ’nej’. Tid­li­ge­re har det få­et he­le EU til at genover­ve­je, om det he­le går for hur­tigt, og om man egent­lig har be­folk­nin­gen med og op­bak­ning til EU-pro­jek­tet.

STEM­MER MAN ’JA’,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.