Ja, EU bli­ver for tek­nisk til al­min­de­li­ge bor­ge­re Nej, de re­pra­e­sen­te­rer ik­ke vo­res syn på EU

BT - - DEBAT -

MA­JA KLU­GER RAS­MUS­SEN

ha­ve til­lid til po­li­ti­ker­ne. Vi har en me­get sta­erk tra­di­tion i Dan­mark for, at de over­hol­der po­li­ti­ske af­ta­ler og for­lig, og det vil va­e­re po­li­tisk selv­mord, hvis po­li­ti­ker­ne valg­te ik­ke at over­hol­de af­ta­ler­ne. La­ver man kom­pa­ra­ti­ve ana­ly­ser, hvor man sam­men­lig­ner til­li­den til de na­tio­na­le par­la­men­ter, er Dan­mark helt i top i for­hold til til­lid til F ol­ke tin­get. Men der er for­skel på, om man har til­lid til Fol­ke­tin­get ge­ne­relt, og om man har det, når det kom­mer til EU-po­li­tik. I al­le lan­de er der en ten­dens til, at der er et skel mel­lem, hvad be­folk­nin­gen øn­sker an­gå­en­de EU-in­te­gra­tion, og hvad par­ti­er­ne øn­sker, da par­ti­er­ne ty­pisk er me­re pro-EU end be­folk­nin­gen.

VI KAN GODT

CHRI­STOPH HOUMAN EL­LERS­GAARD

en po­li­tik, der min­der om re­sten af be­folk­nin­gens hold­nin­ger. Men på det­te om­rå­de kan vi ik­ke sto­le på dem. Gen­nem lang tid har der va­e­ret stor uove­r­ens­stem­mel­se mel­lem, hvad Fol­ke­tin­get har stemt på det her om­rå­de, sam­men­lig­net med fol­ke­af­stem­nin­ger­ne. Hi­sto­risk set er den po­li­ti­ske eli­te og be­folk­ning ret ue­ni­ge, når det

kom­mer til EU-spørgs­mål.

NOR­MALT KØ­RER FOL­KE­TIN­GET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.