Så la­en­ge vi er i godt hu­mør

Travl nyheds­u­ge for­u­de. En for- og imod-uge. Og så de­cem­ber med ju­le­hyg­ge og godt hu­mør

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Man­dag­stje­kli­ste for en uge på nyheds-vip­pen. To sto­re hi­sto­ri­er, der kan tip­pe den ene el­ler an­den vej. COP21 i Pa­ris og EU-fol­ke­af­stem­ning i Dan­mark. Beg­ge de­ler van­de­ne. For­ta­le­re for den ene el­ler an­den si­de flok­kes om ta­le­tid i me­di­er­ne, mens vi an­dre på bed­ste vis for­sø­ger at af­pas­se den ind­le­den­de ju­le­stress til en tur for­bi gym­na­stiksa­lens stem­me­boks. Og li­ge at la­e­se op på og gø­re ho­ri­son­ten klar i for­hold til den der kli­ma­kon­fe­ren­ce: Pro et con? Men­ne­ske­skabt el­ler ej? Så­dan vur­de­ret på sid­ste we­e­kends hal­ve me­ter sne ud af in­gen­ting og Gorms plud­se­li­ge ind­blan­ding i Su­per­liga­ens top­strid. OG NU VI er ved fod­bold, skal vi jo og­så ha­ve den land­stra­e­ner på plads. Åge Ha­rei­de blev ik­ke blot spot­tet på Brønd­by Sta­dion med sin tid­li­ge­re mak­ker i klub­ben Lars Ol­sen, men gav og­så in­ter­view i ret­ning af, at DBU er på bol­den. Mon ik­ke den rul­ler helt ud til of­fent­lig­he­den i ugens løb. BRO­EN III ER et over­stå­et ka­pi­tel. El­ler ti ka­pit­ler med et ufor­løst un­der­plot som tea­ser for en ny sa­e­son. Pu­blic ser­vi­ce-dra­ma, der ko­ster kas­sen, men som med ho­ved­plot­tet in men­te sta­dig hol­der he­le vej­en i ban­ken i den bed­ste søn­dags­sen­de­tid. Alt imens TV2 send­te sit bed­ste kva­li­tets­bud i lange ti­der, Norskov, på før­tids­pen­sion, for­di se­er­tal­le­ne ik­ke le­ve­de op til for­vent­nin­ger­ne. 600.000 ta­ger i min ver­den ik­ke fejl, men så­dan er der så me­get, når øko­no­mi­en skal lø­be rundt. MON IK­KE DER duk­ker nyt i Carl Holst-sa­ga­en op. Skul­le va­e­re ma­er­ke­ligt an­det. Selv har han truk­ket stik­ket til en or­lovs­hy­re, der kan få en­hver til at ka­ste sig i so­fa­en. Men na­ep­pe på den bag­grund, som nyhe­der­ne ger­ne brin­ger fri­ske ek­semp­ler på uge ef­ter uge. På EU-ni­veau har fol­ke­af­stem­nin­gen lagt en da­em­per på Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts und­vi­gel­ses­ma­nøv­rer, Holst nap­per den re­gio­na­le pris, men fra kom­mu­nalt hold gør man og­så sit til at hol­de pam­per­skru­en i van­det. SÅ­GAR MED RIGTIGT vand un­der sku­den, som i Vej­le Havn, hvor kom­mu­nen net­op har lagt låg på be­sty­rel­sens hang til at ae­de, drik­ke og rej­se på skat­tey­der­nes reg­ning. Så­dan en hav­ne­be­sty­rel­se skal åben­bart ha­ve i bå­de po­se og sa­ek,

Kurt Lassen, Hvad kom­mer til at af­gø­re, hvor tviv­ler­ne sa­et­ter kryd­set? til styr­bord og bag­bord, uden at ry­ge ag­ter­ud af til­lidsposter­ne.

PANELET På de kan­ter er man fra kom­mu­nal si­de le­ve­rings­dyg­tig i godt hu­mør, som den lo­ka­le Ru­der­s­dal Avis kun­ne be­ret­te

PÅ JULEHYGGENS 1. de­cem­ber ga­el­der det om at be­va­re det go­de hu­mør. Selv­om det kan un­dre, at bul­le­ti­ner­ne fra Ru­der­s­dal Kom­mu­ne ik­ke har ta­get tu­ren he­le vej­en med ind i ugen som ge­di­gen lands­hi­sto­rie. På de kan­ter er man nem­lig fra kom­mu­nal si­de de­ci­de­ret le­ve­rings­dyg­tig i godt hu­mør, som den lo­ka­le Ru­der­s­dal Avis kun­ne be­ret­te i tors­dags. KOM­MU­NENS AD­MI­NI­STRA­TI­VE LE­DEL­SE, an­sat­te og po­li­ti­ke­re rej­ste i 2014 for sam­men­lagt godt 2,1 mil­li­o­ner kro­ner. Den største post var 96 del­ta­ge­re på in­spira­tions­tu­re til Lon­don for en lil­le mil­li­on. Kom­mu­nen er midt i et langstrakt spa­re­pro­jekt til en kvart mil­li­ard, og tu­re­ne gik i bund og grund ud på at be­va­re det go­de hu­mør hos dem, der skul­le gø­re det be­skid­te ar­bej­de, for­stås. Som kom­mu­nal­di­rek­tør Bjar­ne Pe­der­sen be­grun­de­de rej­ser­ne i avi­sen: ’I LON­DON VIL­LE vi un­der­sø­ge, hvor­dan det lyk­ke­des at be­va­re det go­de hu­mør hos de le­de­re og me­d­ar­bej­de­re, der blev til­ba­ge i or­ga­ni­sa­tio­nen ef­ter sto­re nedska­e­rin­ger...’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.