TJEK de vil­de på­stan­de

BT - - NYHEDER -

FOL­KE­AF­STEM­NING Det har ik­ke skor­tet på vil­de på­stan­de fra bå­de nej- og ja-si­den op til fol­ke­af­stem­nin­gen tors­dag den 3. de­cem­ber om, hvor­vidt vi skal ha­ve en til­valgs­ord­ning i ste­det for rets­for­be­hol­det.

Men hvad er op og ned? Man­ge har først sent be­slut­tet sig for at prø­ve at sa­et­te sig ind i, hvad det egent­lig hand­ler om med Eu­ro­pol og de 22 an­dre retsak­ter som f.eks. små­kravs­for­ord­nin­gen, ma­eg­lings­di­rek­ti­vet og Rom II-for­ord­nin­gen om lovvalg uden kon­trakt. Og man­ge er må­ske li­ge så for­vir­re­de, når de har hørt tv-de­bat­ter­ne, hvor ja-si­ge­re og nej-si­ger­ne slyn­ger om sig med for­skel­li­ge ar­gu­men­ter.

BT har pra­e­sen­te­ret fem på­stan­de fra nej-si­den og fem på­stan­de fra ja-si­den for to eks­per­ter og bedt dem for­kla­re, om det er sandt el­ler falsk. Sandt får grønt lys, falsk får rødt lys, mens der er gult lys, hvis sand­he­den lig­ger et sted midt imel­lem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.