3.646 søg­te om asyl i Dan­mark i ok­to­ber må­ned

BT - - NYHEDER -

NYE TAL Et re­kord­s­tort an­tal ud­la­en­din­ge søg­te asyl i Dan­mark i ok­to­ber må­ned, vi­ser nye tal fra Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen. I alt modt­og de dan­ske ud­la­en­din­ge­myn­dig­he­der 3.646 an­søg­nin­ger om asyl i ok­to­ber, vi­ser tal­le­ne, der net­op er ble­vet of­fent­lig­gjort i går.

Det er 885 fle­re end i sep­tem­ber, hvor der blev ind­gi­vet 2.761 asylan­søg­nin­ger.

Der­med er ok­to­ber ind­til vi­de­re den må­ned i 2015 med flest asylan­sø­ge­re, og de 3.646 er sam­ti­dig na­e­sten på høj­de med an­tal­let af asylan­sø­ge­re i he­le 2011, hvor den sy­ri­ske bor­ger­krig for al­vor brød ud. Her søg­te i alt 3.806 per­so­ner asyl i Dan­mark.

Si­den 2011 er an­tal­let af asylan­sø­ge­re ste­get år ef­ter år, og i 2014 søg­te i alt 14.792 per­so­ner asyl i Dan­mark.

Pr. 31. ok­to­ber 2015 har Dan­mark mod­ta­get 13.425 asylan­sø­ge­re, og langt stør­ste­delen - 5.843 - kom­mer fra Sy­ri­en. 1.623 kom­mer fra det østafri­kan­ske land Eri­trea, mens 1.282 ira­ne­re har søgt asyl i Dan­mark.

Sy­ri­en stod for knap halv­de­len af al­le asylan­søg­nin­ger i 2014 med 7.087.

I sep­tem­ber be­gynd­te flygt­nin­ge­strøm­men for al­vor at ta­ge fat i Eu­ro­pa, og tu­sind­vis af mi­gran­ter og flygt­nin­ge kryd­se­de på kort tid de dan­ske gra­en­ser.

Si­den har re­ge­rin­gen gen­nem­ført en lang ra­ek­ke stram­nin­ger på asy­log ud­la­en­din­ge­om­rå­det for at brem­se til­strøm­nin­gen.

Sve­ri­ge har og­så stram­met op på asy­l­om­rå­det, men gik for knap tre uger si­den skrid­tet vi­de­re og ind­før­te gra­en­se­kon­trol. Nor­ge har og­så ska­er­pet kon­trol­len ved gra­en­ser­ne.

Sve­ri­ge har si­den op­le­vet et fald i an­tal­let af asylan­sø­ge­re. 6.134 per­so­ner søg­te asyl i den se­ne­ste uge, op­ly­ser Mi­gra­tions­ver­ket iføl­ge SVT. Ugen før modt­og de sven­ske ud­la­en­din­ge­myn­dig­he­der 7.114 an­søg­nin­ger om asyl.

Nor­ge har og­så mod­ta­get fa­er­re asylan­sø­ge­re. I sid­ste uge søg­te 968 per­so­ner asyl i Nor­ge mod 2.108 ugen før.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.