Kri­mi­dron­ning sprin­ger ud som Grand­prix-stjer­ne

BT - - NYHEDER -

KAR­RI­E­RESKIFT Hun er mest kendt for se­ri­en om jour­na­li­sten Eri­ka Falck, der bli­ver vik­let ind i det ene mysti­ske mord ef­ter det an­det i den stil­le ba­de­by Fjäl­l­ba­cka. Men den 41-åri­ge Ca­mil­la Läck­berg har i man­ge år gå­et med en drøm om at skri­ve san­ge - og det er nu lyk­ke­des. Det be­kra­ef­ter for­fat­te­ren på sin In­s­ta­gram-pro­fil.

»Ja!!!! EN­DE­LIG kan jeg be­kra­ef­te! En man­ge­årig drøm går i op­fyl­del­se! I år er jeg med og kon­kur­re­rer som sangskri­ver i Me­lo­di Grand Prix. Det har va­e­ret et af mi­ne sto­re mål i mit ar­bejds­liv, og og no­get jeg har ar­bej­det hårdt og må­l­ret­tet mod i fle­re år - og i år sker det!« skri­ver hun be­gej­stret. For­lo­vet med 27-årig Läck­berg har skre­vet san­gen ’Him­mel för två’, mens en grup­pe be­stå­en­de af tre po­p­ve­te­ra­ner har pro­du­ce­ret mu­sik­ken. Det bli­ver den sven­ske po­p­stjer­ne An­na Book, der skal frem­fø­re den ved en af de i alt fi­re ind­le­den­de run­der af det sven­ske Me­lo­di Grand Prix den 6. fe­bru­ar i Göte­borg. Og det er ik­ke kun rent ar­bejds­ma­es­sigt, at det går strå­len­de for den po­pu­la­e­re for­fat­ter. I au­gust af­slø­re­de hun, at hun ven­ter barn med den 27-åri­ge MMA-kaemper Si­mon Sköld, som hun fandt sam­men med sid­ste år.

»Vi mød­tes i ju­ni og be­gynd­te at for­sø­ge (at bli­ve gravi­de, red.) i sep­tem­ber,« for­tal­te hun den­gang til Af­ton­bla­det. Hun har i for­vej­en tre børn fra to tid­li­ge­re ae­g­te­ska­ber, mens det bli­ver Skölds før­ste.

I sid­ste uge kom det frem, at par­ret er ble­vet for­lo­vet. Det be­kra­ef­te­de hen­des ma­na­ger Chri­sti­na Sa­li­ba over for Af­ton­bla­det:

»Ca­mil­la er va­el­dig glad og lyk­ke­lig,« sag­de hun om den gla­de be­gi­ven­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.