Byt­ter sex for hus­ly

BT - - NYHEDER -

NATURALIEØKONOMI gør det for at få tag over ho­ve­d­et el­ler for at få samva­er. Vi har for­stå­el­se for, at ud­sat­te grøn­land­ske kvin­der of­te har et kom­pli­ce­ret liv bag sig, som kan in­klu­de­re in­cest og over­greb, hvil­ket gør, at de kan ha­ve et forvra­en­get bil­le­de af de­res seksu­a­li­tet,« si­ger Gi­ne Nøra­ger, der er af­de­lings­le­der for Sa­er­li­ge So­ci­a­le Ind­sat­ser i Ran­ders Kom­mu­ne og er til­knyt­tet Per­ron Fi­re, til Ran­ders Amtsa­vis. Be­lagt med ta­bu Hun har ik­ke tal på, hvor man­ge grøn­land­ske kvin­der der le­ver un­der den slags prosti­tu­e­re­de for­hold i Ran­ders. Of­te vil kvin­der­ne nem­lig ik­ke ta­le om det, da det er me­get ta­bu­belagt at va­e­re prosti­tu­e­ret, forta­el­ler Gi­ne Nøra­ger.

Men sam­men med Per­ron Fi­re gør hun en ind­sats for at hja­el­pe kvin­der­ne. Ek­sem­pel­vis ved at til­by­de kvin­der­ne et sted at bo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.