Sø­ren Toft-Jen­sens dy­re nej

BT - - NAVNE -

stemt rødt og blåt og ik­ke fø­ler, han til­hø­rer et be­stemt par­ti. Han tog der­for kon­takt til et re­k­la­me­bu­reau for at spar­ke lidt for­nuft og en­kel­hed i de­bat­ten:

»Jeg sy­nes egent­lig, at po­li­ti­ker­ne kom­pli­ce­rer det her gan­ske ge­val­digt. Som jeg ser det, hand­ler det jo gan­ske en­kelt om spørgs­må­let: Vil vi af­gi­ve den sid­ste del af su­ve­ra­e­ni­tet, vi har til­ba­ge, el­ler vil vi ik­ke? Så er den så­dan set ik­ke la­en­ge­re.« Langt­fra ale­ne Midtjy­den står langt fra ale­ne med de syns­punk­ter. 40 pro­cent af va­el­ger­ne vil iføl­ge den se­ne­ste Me­ga­fon-må­ling stem­me imod en af­skaf­fel­se af rets­for­be­hol­det, mens 35 pro­cent vil stem­me for. Men det er al­li­ge­vel de fa­er­re­ste, der vil po­ste man­ge hund­redt­u­sind kro­ner i en kampag­ne for det, de bra­en­der for. Sø­ren Toft-Jen­sens ret­fa­er­dig­heds­sans vandt dog over den sun­de for­nuft:

»Det har må­ske lidt at gø­re med, at jeg er selv­sta­en­dig. Så er man tra­et af, at der kom­mer an­dre og ta­ger be­slut­nin­ger og si­ger, at nu skal I gø­re så­dan og ba­re ret­te ind.« ’Lidt for dyrt’ Ud over an­non­cer i Po­li­ti­ken, Jyl­lands-Po­sten og Kri­ste­ligt Dag­blad bla­e­ses Sø­ren Toft-Jen­sens bud­skab ud gen­nem bi­o­graf­re­k­la­mer i he­le lan­det, i re­k­la­mer på Web-TV og i en stor Fa­ce­book-kampag­ne, der sam­let set skal nå ud til 2,4 mil­li­o­ner dan­ske­re.

Sil­ke­bor­gen­se­ren vil ik­ke ud med, hvad kampag­nen ko­ster, men han in­drøm­mer, at den er ble­vet stør­re, end han hav­de ta­enkt sig.

»Det er lidt for dyrt,« gri­ner han, men slår fast, at han ik­ke har fortr­udt:

»Jeg vil­le va­e­re tra­et af det, hvis det blev et ja, og jeg så bag­ef­ter vil­le ta­en­ke, at jeg skul­le ha­ve gjort no­get. Så vil jeg hel­le­re gø­re det, for hvis det bli­ver et ja på tors­dag, så har jeg da gjort, hvad jeg kun­ne.«

25 pro­cent af va­el­ger­ne ved sta­dig ik­ke, hvad de skal stem­me, og må­ske kan net­op en pri­vat­per­son som Sø­ren Toft-Jen­sen nå nog­le af tviv­ler­ne. Fra søn­dag til man­dag ef­ter­mid­dag var vi­de­o­re­k­la­men al­le­re­de ble­vet set 122.000 gan­ge på Fa­ce­book, delt knap 2.500 gan­ge, li­ge­som 140 per­so­ner hav­de kom­men­te­ret den.

»Tror, det var det, jeg hav­de brug for for at ta­ge stil­ling. Tak Sø­ren,« ly­der en af kom­men­ta­rer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.