Den midtjy­ske snuble­t­råd

BT - - SUPERLIGA -

FC MIDTJYL­LAND HAR på re­kord­tid flyt­tet sig fra en po­ten­ti­el top­klub med sto­re ud­s­ving til det, der li­ge nu lig­ner en kon­ti­nu­er­lig spil­ler i kam­pen om det dan­ske mester­skab. Grun­den ken­der vi al­le. En flot ta­lent­sats­ning, der kul­mi­ne­rer på det rig­ti­ge tids­punkt, kro­net med man­ge mil­li­o­ner en­gel­ske pund fra den bri­ti­ske for­ret­nings­mand Mat­t­hew Ben­ham.

På ba­nen er FC Midtjyl­land – trods øje­blik­ke­lig spil­le­ma­es­sig kri­se – blandt lan­dets ab­so­lut før­en­de. Det forta­el­ler et mester­skab og en øje­blik­ke­lig an­den­plads med al øn­ske­lig ty­de­lig­hed. Her her­sker pro­fes­sio­na­lis­men. AN­DER­LE­DES FOR­HOL­DER DET sig desva­er­re vis­se an­dre ste­der i den midtjy­ske or­ga­ni­sa­tion. Det har vi ef­ter­hån­den set lidt for man­ge be­vi­ser på i lø­bet af det se­ne­ste hal­ve år.

Hånd­te­rin­gen af Glen Rid­ders­holms op­si­gel­se og de ef­ter­føl­gen­de op­si­gel­ser fra to af klub­bens øv­ri­ge tra­e­ne­re, Lars Fri­is og Hen­rik Ib­sen, lod me­get til­ba­ge at øn­ske. Bå­de fra le­del­ses­plan og på det kom­mu­ni­ka­ti­ve om­rå­de. Det bed­ste ek­sem­pel er det in­ter­view, be­sty­rel­ses­for­mand Ras­mus An­ker­sen gav i Po­li­ti­ken i ok­to­ber. Det fik ik­ke den mod­ta­gel­se, man i Her­ning hav­de hå­bet på.

’Ka­rak­ter­mord’, lød be­skri­vel­sen fra fle­re sider, men det står mest til­ba­ge som et kom­mu­ni­ka­tions­ma­es­sigt selv­mål. Det kan godt va­e­re, Glen Rid­ders­holm fik rid­ser i lak­ken – men det gjor­de FCM-le­del­sen og­så. NÅR MAN SOM FC Midtjyl­land vil va­e­re en etab­le­ret top­klub, skal man vaen­ne sig til at al­le ord og ud­mel­din­ger kom­mer un­der lup. Ta­enk ba­re til­ba­ge på sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­ins ’la­e­re­pen­ge’ i som­mer. Det var end­nu et ek­sem­pel på en tvivl­s­om be­slut­ning og li­ge så tvivl­s­om kom­mu­ni­ka­tion. Det var dog en af de små.

Så­dan en kom igen søn­dag, da FC Midtjyl­land i sel­skab med de re­le­van­te in­stan­ser af­ly­ste top­bra­get mod FC Kø­ben­havn.

Sel­ve aflys­nin­gen var det helt rig­ti­ge valg. Det kan der ik­ke va­e­re to me­nin­ger om med tan­ke på det vejr, der ram­te Her­ning først på af­te­nen. Men be­slut­nings­ra­ek­ken op til sel­ve aflys­nin­gen gi­ver ik­ke sam­me me­ning.

Der var ik­ke den mind­ste grund til at ga­ran­te­re kam­pens af­vik­ling søn­dag for­mid­dag, hvor en tid­lig af­lys­ning el­ler flyt­ning i ste­det hav­de gi­vet me­re me­ning. Det vir­ker li­ge­le­des ma­er­kva­er­digt, at den en­de­li­ge be­slut­ning – da den blev ta­get kun godt en ti­me før plan­lagt kamp­start – blev ta­get uden om ude­hol­det fra FC Kø­ben­havn. EN­DE­LIG ER DET re­gu­la­ert sjusk, hvis midtjy­der­ne ik­ke har med­delt Di­vi­sions­for­e­nin­gen om aflys­nin­gen. Det var det­te, der i går ef­ter­mid­dag fik FCK til at kla­ge til DBUs di­sci­pli­na­er­ud­valg. En over­re­ak­tion fra kø­ben­hav­ner­ne? Ja, må­ske.

At gå i Mat­hi­as ’Zanka’ Jør­gen­sens fod­spor og kal­de le­del­sen i FC Midtjyl­land for ’ama­tø­rer’ er at gå for langt. Det gi­ver me­ning, at man i or­ga­ni­sa­tio­nen har sva­ert ved at føl­ge med de kvan­tespring, der er sket på re­sul­tat­si­den.

Men det aen­drer ik­ke på, at mens FCM på ba­nen det­te ef­ter­år har la­vet re­sul­ta­ter, der ret­fa­er­dig­gør en top­pla­ce­ring, har le­del­sen på den ik­ke-sport­s­li­ge front age­ret, som hør­te den til i den ned­re halv­del. Først blev den helt sik­kert gen­nem­ført – men et par timer se­ne­re var topkam­pen mel­lem FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn trods sik­ker­heds­che­fens for­sik­rin­ger al­li­ge­vel afblaest. Men selv om den nu er ud­sat til for­å­ret, fort­sa­et­ter kam­pen om kam­pen. Der­med bli­ver der lagt yder­li­ge­re bra­en­de på bå­let til fjend­ska­bet mel­lem ti­dens to mest do­mi­ne­ren­de fod­bold­hold i Dan­mark. FC Kø­ben­havns Mat­hi­as ’Zanka’ Jør­gen­sen kald­te kort ef­ter aflys­nin­gen, som bå­de po­li­ti­et, be­red­skabs­sty­rel­sen, FC Midtjyl­land, dom­me­ren og ejer­ne af sta­dion var eni­ge om, FC Midtjyl­lands le­del­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.