Midtjy­der i mod­vind

BT - - SUPERLIGA -

ORDKRIG for ’ama­tø­rer’ på Twit­ter, og i går fulg­te ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør An­ders Hørs­holt op. Han men­te, at va­er­ter­ne bur­de ha­ve hånd­te­ret si­tu­a­tio­nen an­der­le­des, og der­for ind­be­ret­te­de han FCM til DBUs Di­sci­pli­na­er­ud­valg:

»Vi sy­nes, at for­lø­bet om­kring aflys­nin­gen blev hånd­te­ret sa­er­de­les upro­fes­sio­nelt – og i øv­rigt i strid med DBUs reg­ler. Om for­mid­da­gen meld­te FC Midtjyl­land skråsik­kert ud, at kam­pen vil­le bli­ve spil­let, og det er na­tur­lig­vis den meld­ning, vi for­holdt os til og vi­de­re­brag­te til al­le, der spurg­te os til, om kam­pen vil bli­ve gen­nem­ført. Vi hav­de folk på sta­dion al­le­re­de fra 15.30, men in­gen fra FC Midtjyl­land bri­e­fe­de om­kring nog­le aen­drin­ger i for­hold til den mel­ding, man tid­li­ge­re var kom­met med, el­ler om et aen­dret var­sel om­kring vej­ret. De in­vi­te­re­de hel­ler ik­ke re­pra­e­sen­tan­ter fra FC Kø­ben­havn med til det mø­de, der før­te til aflys­nin­gen,« sag­de An­ders Hørs­holt til klub­bens hjem­mesi­de.

Han be­skyld­te FC Midtjyl­land for ik­ke føl­ge de nor­ma­le pro­ce­du­rer om­kring en fod­bold­kamp:

»Der­u­d­over me­ner vi ik­ke, at pro­ce­du­ren om­kring af­lys­ning af kam­pe blev over­holdt, da Di­vi­sions­for­e­nin­gen ik­ke blev in­for­me­ret. Det hed­der på UEFA-sprog

og er en al­vor­lig for­se­el­se.« FCM: Rig­tig be­slut­ning FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, er ik­ke over­ra­sken­de ue­nig i Hørs­holts be­tragt­nin­ger.

»Det må han jo selv stå på mål for. Vi var selv­føl­ge­lig i tvivl om, hvor­vidt det var den rig­ti­ge be­slut­ning, da vi af­ly­ste kam­pen. Men set i baks­pej­let var det da én af de klo­ge­ste be­slut­nin­ger, vi no­gen­sin­de har truf­fet. Det kun­ne va­e­re gå­et gru­e­ligt galt, og 11.000 men­ne­sker kun­ne ha­ve lø­bet for­vil­det rundt ude i stormen,« si­ger han til BT.

Ste­in­le­in me­ner i øv­rigt, at FC Kø­ben­havn var re­pra­e­sen­te­ret ved ch­eftra­e­ner Stå­le Sol­bak­ken, da be­slut­nin­gen om at af­ly­se kam­pen blev truf­fet. Han sav­ner for­mat hos FCK­di­rek­tø­ren.

»Stå­le var nu – fle­re gan­ge – in­de i om­kla­ed­nings­rum­met, hvor be­slut­nin­gen blev truf­fet. Men der er in­gen tvivl om, at man altid kan gø­re det bed­re, og vi har ik­ke spe­ci­elt me­get er­fa­ring med storme af den­ne slags, og at vi skal stå og snak­ke med al­le myn­dig­he­der­ne. Men alt­så, jeg sy­nes, det hav­de kla­edt An­ders (Hørs­holt, red.) at ha­ve lidt me­re for­mat da­gen der­på,« ly­der det fra Claus Ste­in­le­in.

I af­tes meld­te Di­vi­sions­for­e­nin­gen ud, at kam­pen bli­ver spil­let ef­ter vin­ter­pau­sen. Men den en­de­li­ge da­to bli­ver først fast­lagt, når det er af­kla­ret, om FC Midtjyl­land går vi­de­re fra grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.