Spil­let om

BT - - SUPERLIGA -

FREM­TID over Es­b­jerg i kam­pens over­tid. Men det kan ha­ve va­e­ret sid­ste gang, det fyn­s­ke fod­bold­pu­bli­kum har nydt Falk på hjem­me­ba­ne. Han har kon­trak­t­ud­løb til som­mer, men har sta­dig ik­ke af­kla­ret sin frem­tid.

Fra års­skif­tet kan Falk for­hand­le med an­dre klub­ber, mens OB kaemper in­da­edt for at hol­de fast på guld­fug­len Falk. BT har tid­li­ge­re skre­vet om in­ter­es­se fra Brønd­by, der lu­rer på Fal­ks si­tu­a­tion, men med det for­nem­me ef­ter­år of­fen­siv­spil­le­ren har pra­este­ret, må man­ge klub­bers øj­ne hvi­le på OB-spil­le­ren.

I gårs­da­gens Su­per­liga-kamp i Oden­se spil­le­de han i lange pe­ri­o­der ik­ke helt op til for­vent­nin­ger­ne. Han faldt ud af op­gø­ret. Det har han gjort før. Men den­ne gang var an­der­le­des. Han kom til­ba­ge, da man mindst ven­te­de det og tog sig af tjan­sen som mat­chvin­der.

»Det var en ka­em­pe for­løs­ning. Og­så på grund af, at der er me­get fo­kus på de mang­len­de mål. Per­son­ligt – det kan va­e­re, det ly­der dumt – sy­nes jeg, at jeg og­så er en god af­slut­ter til tra­e­ning. Men jeg har ik­ke sco­ret nok, og det har tit va­e­ret et te­ma, så det var en for­løs­ning – og så med et mat­chvin­der­mål,« si­ger Falk, der er ble­vet til­budt en kon­trakt­for­la­en-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.