Fal­ken

BT - - SUPERLIGA -

gel­se af OB, som han ik­ke er helt til­freds med.

»Det he­le skal ha­en­ge sam­men. Der er en mas­se ting i det, og jeg vil ik­ke gå i de­tal­jer,« si­ger han.

Hol­der al­le dø­re åb­ne OBs sport­s­di­rek­tør, red.) si­ger selv, at han har til­budt mig en af­ta­le. Og jeg har ik­ke skre­vet un­der på no­gen af­ta­le, og det er selv­føl­ge­lig, for­di vi ik­ke er eni­ge om tin­ge­ne.«

»Lad mig si­ge det så­dan: Jeg hol­der mi­ne mu­lig­he­der åb­ne. Jeg luk­ker in­gen dø­re til OB. Det har jeg sagt he­le ti­den.«

OB-tra­e­ner Kent Ni­el­sen hå­ber sta­dig på en løs­ning, så han kan hol­de fast i sin mat­chvin­der:

»Der er kon­takt mel­lem Ras­mus og klub­ben, og så må man se, om det kan fal­de på plads. Jeg er op­ti­mi­stisk om­kring det, og jeg er over­be­vist om, at Ras­mus er glad for at spil­le i OB. Vi er rig­tig gla­de for ham. Hans mål ba­e­rer pra­eg af højt tek­nisk ni­veau, men han har og­så nog­le dyg­ti­ge hold­kam­me­ra­ter, så jeg sy­nes, det i bund og grund er et rig­tig godt match. Ras­mus gjor­de det, vi har sagt, han skul­le la­eg­ge til. Nem­lig at sco­re mål.«

»Det snak­ker vi ik­ke så me­get om. Det, vi bru­ger al­ler­mest tid og ener­gi på, er, hvor­dan vi skal slå FCK,« sag­de Kent Ni­el­sen om søn­da­gens kamp i Par­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.