Stjer­ner og vand­ba­e­re­re

BT - - VM I DANMARK -

HIE­RAR­KI Hvem er stjer­ner­ne, og hvem må nø­jes med me­re yd­my­ge rol­ler som vand­ba­e­re­re på det dan­ske lands­hold un­der kvin­der­nes hånd­bold-VM? Set ude­fra er San­dra Toft, Li­ne Jør­gen­sen og Rik­ke Skov den trio, som hold­kam­me­ra­ter­ne skal la­e­ne sig op ad i be­stra­e­bel­ser­ne på at op­nå suc­ces.

»Der er in­gen tvivl om, at net­op dis­se tre spil­le­re får sa­er­rol­ler un­der VM,« si­ger land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen.

»Jeg ind­led­te ef­ter­å­rets EM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod Portu­gal og Tyr­ki­et med San­dra Toft i må­let. Det var en ty­de­lig in­di­ka­tion af, at hun li­ge nu er vo­res første­valg som må­l­vog­ter. San­dra gør det godt for Lar­vik. Hun har i for­hold til i fjor smidt nog­le ki­lo, og det har for­bed­ret hen­des hur­tig­hed. Men når det er sagt, skal Rik­ke Poul­sen ik­ke va­e­re ban­ge for, at hun ik­ke får spil­le­tid. San­dra skal na­tur­lig­vis top­pra­este­re for at kun­ne fast­hol­de sin po­si­tion. Det er ik­ke så­dan, at hun får ot­te ki­lo­me­ter me­re snor end Rik­ke,« si­ger land­stra­e­ne­ren.

Og­så ved den­ne slut­run­de er Li­ne Jør­gen­sen dansk an­fø­rer.

»Hun er ru­ti­ne­ret, og gør det frem­ra­gen­de for sin nye ru­ma­en­ske klub (CSM Bucu­re­sti, red.). På lands­hol­det kan man sam­men­lig­ne hen­de med en til­lids­mand på en al­min­de­lig dansk ar­bejds­plads. Tak­ket va­e­re sin sto­re er­fa­ring bli­ver hun ’ven­ti­len’ mel­lem spil­le­re og le­de­re, når der bå­de på og uden for ba­nen skal lø­ses de­tal­jer,« si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen, der forta­el­ler, at ve­te­ra­nen Rik­ke Skov har en lig­nen­de rol­le på lands­hol­det.

»Rik­ke er og­så en af mi­ne løjt­nan­ter. Hun har spil­let mas­ser af slut­run­der og sto­re fi­na­ler. Den er­fa­ring skal vi na­tur­lig­vis dra­ge nyt­te af. Hun får en stor rol­le på vo­res hold i for­sva­ret. Men det er min plan, at hun og­så kan bru­ges til an­dre ting,« si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Han for­ven­ter at ha­ve hie­rar­ki­et på det dan­ske hold på plads, når VM ind­le­des med kam­pen mod Ja­pan på lør­dag i Jy­ske Bank Boxen i Her­ning.

»Når man går ind til en op­ga­ve, er det vig­tigt, at hver en­kelt spil­lers rol­le er klart de­fi­ne­ret. Så­dan har jeg det i hvert fald. På to-mands-hånd har jeg der­for talt med hver af spil­ler­ne og for­kla­ret, hvil­ke for­vent­nin­ger jeg har,« si­ger land­stra­e­ne­ren.

BT har bedt Mar­tin Al­bert­sen, der er ch­eftra­e­ner i Bun­des­liga­klub­ben SG BBM Bie­tig­heim, og som un­der VM er TV2-pro­gram­met Go’ mor­gen Danmarks hånd­bol­d­eks­pert, om at de­fi­ne­re hver en­kelt spil­lers rol­le på det dan­ske lands­hold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.