Her skab­te stormen Gorm storm­flod

BT - - NYHEDER -

ER­STAT­NING Stormen Gorm har lagt sig, men rundt om i lan­det er der sta­dig spor ef­ter de ska­der, som stormen har for­år­sa­get. Storm­rå­det har i går af­gjort, hvem der kan sø­ge er­stat­ning, hvis de er ble­vet ramt af over­svøm­mel­se på grund af stormen.

Fra Hvi­de San­de op til Thy­bor­øn og den syd­li­ge del af Ring­kø­bing Fjord er de ste­der i lan­det, hvor der kan sø­ges om er­stat­ning.

»Men­ne­sker, som er ble­vet ramt af over­svøm­mel­se fra ha­vet på grund af stormen, kan gå ind på Storm­rå­dets hjem­mesi­de og an­mel­de de­res ska­de el­ler sam­men med de­res for­sik­rings­sel­skab an­mel­de det. Men man skal va­e­re op­ma­er­k­som på, at det er ens eget for­sik­rings­sel­skab, der skal be­hand­le ska­den,« si­ger for­mand for Storm­rå­det Jes­per Ras­mus­sen. Ek­strem høj vand­stand Storm­flod er en over­svøm­mel­se, der skyl­des ek­strem høj vand­stand i ha­vet. Storm­flo­der i Dan­mark va­ri­e­rer me­get i styr­ke og kan ram­me kyster­ne i må­ne­der­ne ok­to­ber til april.

Stormen Gorm pu­ste­de sig op til vind­stød med or­kanstyr­ke fle­re ste­der i lan­det. Med vind­stød på 46 se­kund­me­ter er stormen blandt de kraf­tig­ste, si­den Danmarks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut be­gynd­te at navn­gi­ve dem. Hel­dig­vis kom in­gen per­so­ner til ska­de. De kraf­tig­ste vind­stød blev må­lt på Sja­el­lands Od­de på nord­ve­st­ky­sten af Sja­el­land.

Hvis du har få­et storm­flod­s­ska­der, skal du se­ne­st 2. fe­bru­ar 2016 an­mel­de ska­der­ne til det for­sik­rings­sel­skab, hvor du har din brand­for­sik­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.