Tyr­ki­et klar til for­so­ning med Pu­tin

BT - - NYHEDER -

NED­SKYD­NING Tyr­ki­ets pre­mi­er­mi­ni­ster Ah­met Da­vu­tog­lu op­for­drer til, at der etab­le­res ka­na­ler for mi­li­ta­er kom­mu­ni­ka­tion mel­lem Tyr­ki­et og Rusland for at for­hin­dre, at ned­skyd­nin­gen af et rus­sisk kamp­fly gen­ta­ger sig. Det rus­si­ske kamp­fly blev skudt ned tirs­dag i sid­ste uge af Tyr­ki­et, da det kortva­rigt kryd­se­de en tyr­kisk gra­en­se­lom­me til Sy­ri­en. Den ene af de to pi­lo­ter over­le­ve­de.

»Vo­res op­for­dring til Rusland er at åb­ne mi­li­ta­e­re kom­mu­ni­ka­tions­ka­na­ler for at for­hin­dre, at lig­nen­de epi­so­der ind­tra­ef­fer. Lad os hol­de de diplo­ma­ti­ske ka­na­ler åb­ne,« si­ger Da­vu­tog­lu på et pres­se­mø­de.

»Vi må sa­et­te os ned ved bor­det og ta­le i ste­det for at frem­sa­et­te ube­grun­de­de be­skyld­nin­ger,« fø­jer han til.

Ned­skyd­nin­gen har ud­løst en al­vor­lig diplo­ma­tisk kri­se i for­hol­det mel­lem de to lan­de.

Rusland har ind­ført sank­tio­ner over for tyr­ki­ske land­brugs­va­rer, og rus­si­ske stats­bor­ge­re, der el­lers fyl­der me­get i tyr­ki­ske turi­st­om­rå­der, kan ik­ke la­en­ge­re ta­ge på pak­ke­rej­ser til lan­det.

Rusland med­del­te man­dag de­mon­stra­tivt, at der ik­ke vil­le bli­ve no­get mø­de mel­lem pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin og den tyr­ki­ske pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan på FNs kli­ma­top­mø­de i Pa­ris.

Beg­ge var til ste­de i den fran­ske ho­ved­stad.

USAs pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma, der og­så var i Pa­ris, op­for­drer de to par­ter til at kon­cen­tre­re sig om at be­ka­em­pe IS.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.