Luf­tens bed­ste

BT - - NYHEDER -

PRE­MI-AIR­BUS Stewar­des­sen på den øver­ste af Air­bus-ka­em­pens to eta­ger er svensk. Sam­men med en stør­re flok – blandt an­dre 1992-eu­ro­pa­meste­ren Jo­hn ‘Faxe’ Jen­sen – er vi på rund­vis­ning på fly­sel­ska­bet Emira­tes’ sprit­nye puk­kel­hval af en pas­sa­ger­ma­ski­ne. Hun forta­el­ler, at fly­ets in­dret­ning er lidt af en sja­el­den­hed. På ru­ten fra Kø­ben­havn har Emira­tes drop­pet den luk­suri­ø­se ‘first class’. Hvor de sten­ri­ge pas­sa­ge­rer bl.a. har egen su­i­te med pri­vat bru­se­bad.

I ste­det har man brugt plad­sen til 120 øko­no­mi­k­las­se-sa­e­der. Og det kom­mer for en gangs skyld fat­ti­grø­ve­ne til go­de. De sid­der bå­de øverst og for­re­st.

»Det be­ty­der, at de her plad­ser bå­de er for­an mo­to­rer­ne og der­med støjsva­ge. Men man kom­mer og­så først ud og ind af fly­et,« si­ger stewar­des­sen, der og­så af­slø­rer, at det fak­tisk er lidt af en sen­sa­tion i bran­chen.

Med lidt held kan man alt­så få et sa­e­de på øver­ste eta­ges mon­keyclass. Men med sam­me for­de­le som bu­si­ness-pas­sa­ge­rer­ne. Og ben­plad­sen? Den var gan­ske god­kendt - der var plads til 193 cm BT-jour­na­list. Sta­dig med en hånds­bred­de luft i over­skud fra kna­eskal til sa­e­det for­an. Lidt af en sja­el­den­hed i mo­der­ne luft­fart. Fle­re flysa­e­der på mar­ke­det Tirs­dag fejre­de Emira­tes, at ver­dens største pas­sa­ger­ma­ski­ne nu dag­ligt fly­ver mel­lem Kø­ben­havn og Du­bai. En tur på knap seks timer. Ka­em­pe­fly­ets ind­t­og på ru­ten be­ty­der og­så, at der plud­se­lig kom­mer fle­re flysa­e­der på mar­ke­det. Helt nøj­ag­tigt 615 hver vej. Af dem er de 557 øko­no­mi­k­las­se. Det vil for­ment­lig be­ty­de la­ve­re pri­ser til kun­der­ne, selv om det langt fra er en lav­pris­ru­te, som sel­ska­bet fra de For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter har åb­net.

»Vi sat­ser på at gø­re lidt ek­stra ud af rej­sen. Lidt bed­re plads, god mad og så er vi be­røm­te for vo­res ud­valg af vi­ne,« si­ger sel­ska­bets ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Dan­mark Ted­dy Ze­bitz.

Tirs­dag var det vin­ger­nes stør­rel­se og ik­ke vi­nen, der var at­trak­tio­nen. Ved det klas­si­ske flyud­kigs­sted, ‘Fly­ver­gril­len’ i Ka­strup, var der kødrand ved heg­net. For en­den af den øst­li­ge lan­dings­ba­ne, 04R/22L, stod folk klar med kik­ker­ter og ka­me­ra­er.

Lan­dings­ba­nen er gjort fi­re me­ter bre­de­re i hver si­de for at få plads til gi­gan­ten.

»Det er fak­tisk no­get af det mest van­ske­li­ge ved at fly­ve A-380eren. Den er sta­bil som en klip­pe i luf­ten. Men på jor­den skal man va­e­re me­get op­ma­er­k­som på, hvor man taxi­er (Kø­rer, red) med den,« si­ger Lars Schoy­en, dansk luft­kap­ta­jn ved ror­pin­den på jom­fru­flyv­nin­gen fra Du­bai til Kø­ben­havn. ’Ut­ro­ligt at den kan fly­ve’ »Det er helt ut­ro­ligt, at den kan fly­ve. De vin­ger er jo ka­em­pe­sto­re,« ud­bry­der Hen­rik ’Sto­re’ Lar­sen, der sam­men med eu­ro­pa­mester­kol­le­ga ‘Faxe’ var med til at fejre fly­et tirs­dag. Op­pe fra ter­mi­na­lens gang­bro lig­ner jord­per­so­nel­lets last­bi­ler le­ge­tøj.

Iføl­ge rej­se­si­tet Mo­mon­do, hvor man kan kø­be fly­bil­let­ter, ko­ster en Emira­tes-re­tur­bil­let med A380’eren til Du­bai cir­ka 5.000 kr. Iføl­ge hjem­mesi­den fin­der man den bil­lig­ste bil­let i uge 10.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.