Mon­key-class

BT - - NYHEDER -

CAP­TAIN SPE­AKING Man­den med det fa­ste hånd­tryk er en af de godt 10 dan­ske pi­lo­ter i ver­den, der fly­ver ver­dens største pas­sa­ger­fly, Air­bus A-380. ‘Tre­fir­ser’, som pi­lo­ter­ne kal­der den. Lars Schoy­en var i går pi­lot på jom­f­ru­tu­ren fra Du­bai til Kø­ben­havn. Det er kun knap en må­ned si­den, at ka­em­pen for­lod Air­bus-fa­brik­ken og tirs­dag duf­te­de den sta­dig af ‘ny bil’.

Han forta­el­ler, at det kra­e­ver om­kring 3.000 fly­ve­ti­mer - om­kring 5-6 års er­fa­ring - før man får lov at ind­ta­ge co­ck­pit­tet. Dren­gedrøm »Det er en slags dren­gedrøm som pi­lot at fly­ve så­dan en stor fly­ver. Det er et dej­ligt fly, for i luf­ten er den utro­lig sta­bil. Va­eg­ten af de sto­re mo­to­rer for en­den af vin­ger­ne gør den utro­lig sta­bil i tur­bu­lens,« si­ger Lars Schoy­en.

»I luf­ten er det li­ge me­get, hvor lil­le el­ler stor man er. Men på jor­den er den ud­for­dren­de. Vi har man­ge reg­ler for, hvor vi må kø­re hen. Der fin­des fly­ve­kort med far­ve­ko­der over al­le vo­res desti­na­tio­ner. De grøn­ne taxi-ve­je må vi altid va­e­re på, de rø­de må vi ik­ke. Men i luf­ten er den sta­bil. Ud­for­drin­gen kan va­e­re, at vi ik­ke kan lan­de i al­le luft­hav­ne, hvis vi skal lan­de up­lan­lagt. Der er fa­er­re ‘op­tions’.«

Hvad vil man som A-380pi­lot nø­digst op­le­ve?

»Al­le pi­lo­ter vil si­ge, at røg og il­de­brand i ka­bi­nen er det va­er­ste.«

Fly­et har tre da­ek med fuld stå­høj­de. To pas­sa­ger­da­ek samt et la­strum. Ale­ne ma­lin­gen ve­jer 500 ki­lo. Den kan fly­ve 15.200 km på en fuld tank. Det er 320.000 li­ter bra­end­stof. Den ve­jer 560 ton. Der er plads til 615 pas­sa­ge­rer og 3.000 kuf­fer­ter. Luft­hav­nen i Ka­strup har byg­get en ny ter­mi­nal i to eta­ger for at få plads til mon­stret. Fly­et er 24,1 m højt. La­eng­den er 72,7 m og bred­den er 79,8 m.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.