Ja, det er et sig­nal til os om dår­li­ge kampag­ner Nej, det er ik­ke ti­den til at vi­se po­li­tisk mi­stil­lid

BT - - DEBAT -

UF­FE EL­BA­EK

for folk, der en­der med at gå ned og bru­ge de­res de­mo­kra­ti­ske ret og stem­mer blankt. Jeg vil va­e­re rig­tig ked af, hvis de helt und­lod at stem­me. Stem­mer man blankt, sen­der man en be­sked til det po­li­ti­ske sy­stem om, at man ik­ke sy­nes, at den po­li­ti­ske op­lys­nings­kampag­ne har gi­vet et grund­lag for at kun­ne stem­me ja el­ler nej.

JEG HAR RESPEKT

man skal stem­me blankt. Ud­fal­det for af­stem­nin­gen i mor­gen er vig­tigt, og det ud­fald over­la­der man til an­dre men­ne­sker, hvis man stem­mer blankt. Jeg for­står godt, at man kan ha­ve sva­ert ved at fin­de ud af, hvad man skal stem­me, da det er et ret ind­vik­let em­ne. Men har man det så­dan, bør man føl­ge med i de­bat­ten, fin­de de po­li­ti­ke­re, man

har mest til­lid til, og som man nor­malt Når du er mest enig med, og stem­me, som de an­be­fa­ler. har den vi­den på bor­det, og du sta­dig er usik­ker, så lyt til hjer­tet

stem­me om, kan vir­ke enormt nør­det, hvis man ik­ke li­ge er in­de i det. Den må­de, kampag­nen har kørt ind­til nu, har for nog­le par­ti­ers ved­kom­men­de va­e­ret en skra­em­me­kampag­ne. Det re­a­ge­rer folk på. Man får en fø­lel­se af, at der ik­ke er no­gen, der skal skra­em­me en til no­get som helst. Dan­sker­ne er klo­ge folk og vil ger­ne ha­ve so­bre, or­dent­li­ge op­lys­nin­ger og ta­ge stil­ling på bag­grund af or­dent­lig vi­den. Det vig­tig­ste for mig, uan­set om folk så stem­mer ja el­ler nej, er, at de tra­ef­fer et be­vidst valg på bag­grund af or­dent­lig vi­den. Så må det va­e­re op til dem, hvad der er rigtigt.

DET, VI SKAL

den de­mo­kra­ti­ske kul­tur le­ven­de. Så gå ned og stem! Jeg har respekt for, at folk har over­ve­jet det og er endt med kon­klu­sio­nen: at bru­ge de­res stem­me, men ik­ke sa­et­te no­get kryds. Men tra­ef i det mind­ste val­get på et så vi­dens­ma­es­sigt højt grund­lag som mu­ligt. Når du har den vi­den på bor­det, og du sta­dig er usik­ker, så lyt til hjer­tet.

LAD OS HOL­DE

AMA­LIE LYH­NE

JEG SY­NES IK­KE,

i et de­mo­kra­ti, og man har mu­lig­he­den for at stem­me, så sy­nes jeg, man skal be­nyt­te sig af det. En blank stem­me er tra­di­tio­nelt set et tegn på mi­stil­lid til po­li­ti­ker­ne. Hvis der kom­mer man­ge blan­ke stem­mer, vil jeg tol­ke det som pro­test­stem­mer mod po­li­ti­ker­ne. Der er sik­kert man­ge, der vil sen­de det sig­nal, men sel­ve sub­stan­sen i det, vi stem­mer om, er vig­ti­ge­re end at sig­na­le­re mi­stil­lid til po­li­ti­ker­ne. Vi har et vel­fun­ge­ren­de de­mo­kra­ti i Dan­mark, og man kan stif­te nye par­ti­er, hvis man er util­freds med dem, der er. Så blan­ke stem­mer er no­get pjat.

Uf­fe El­ba­ek

NÅR VI LE­VER

for Dan­mark på en ra­ek­ke kon­kre­te om­rå­der. Selv­om Dan­mark er et lil­le land i EU, er det et va­e­sent­ligt skridt i den ene el­ler den an­den ret­ning. Bli­ver det et nej, er det et skridt va­ek fra EU, og bli­ver det et ja, så er det et skridt hen imod EU.

AF­STEM­NIN­GEN HAR BE­TYD­NING

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.