Stum­per­ne i plan B

I 1 ti­me og 28 mi­nut­ter hav­de DF en dør på klem for re­ge­rings­del­ta­gel­se, hvis dan­sker­ne stem­mer nej i mor­gen

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Fol­ke­af­stem­nin­gen teg­ner til at bli­ve ta­et. Og uan­set re­sul­ta­tet vil halv­de­len af be­folk­nin­gen va­e­re skuf­fet. Det sam­me ga­el­der halv­de­len af de man­da­ter, der har pe­get på Lars Løk­ke Ras­mus­sen som stats­mi­ni­ster. Løk­ke har ved­kendt sig an­sva­ret for at ’sam­le stum­per­ne’ ef­ter af­stem­nin­gen. Uan­set ud­fal­det af af­stem­nin­gen, så vil der va­e­re stum­per, der skal sam­les. Flest, hvis det bli­ver et nej. VEN­STRES PO­LI­TI­SKE ORD­FØ­RER Jakob El­le­mann-Jen­sen for­nem­me­de, at spørgs­må­let ik­ke skal blan­des ind i en i for­vej­en uover­sku­e­lig po­li­tisk de­bat om EU. Han ud­tal­te: »Vi stem­mer ik­ke om, hvem der skal dan­ne re­ge­ring.« Spørgs­må­let er imid­ler­tid, om det vil­le gav­ne ja-si­den el­ler nej-si­den mest, hvis den in­den­rigs­po­li­ti­ske kon­se­kvens af af­stem­nin­gen kun­ne gø­res op til: DF i el­ler uden for re­ge­ring? Det vil­le folk kun­ne for­hol­de sig til på en helt an­den hånd­gri­be­lig må­de end det kom­pli­ce­re­de EU-stof.

Hvis det bli­ver et nej, så står Løk­ke over­for nog­le me­get kra­e­ven­de uger og måneder. Men så er det ik­ke ba­re DF, han skal for­li­ges med

TO MÅ­LIN­GER HAR nu vist, at nej-si­den fø­rer før mor­gen­da­gens af­stem­ning, men må­lin­ger om den­ne ty­pe af­stem­nin­ger er mar­kant me­re usik­re end al­min­de­li­ge po­li­ti­ske må­lin­ger, så in­tet er af­gjort end­nu, men at det bli­ver ta­et, er der na­ep­pe me­get tvivl om. Hvis det bli­ver et ja, er si­tu­a­tio­nen mest li­ge­til for stats­mi­ni­ste­ren, der så dog vil ha­ve en gi­gan­tisk udfordring med at få klin­ket skå­re­ne med støt­te­par­ti­et DF. Hvis det bli­ver et nej, så står Løk­ke over for nog­le me­get kra­e­ven­de uger og måneder. Men så er det ik­ke ba­re DF, han skal for­li­ges med. Så skal han bå­de til­go­de­se ja- og nej-si­den, for­hand­le en

Søs Ma­rie Serup, Hvem har an­sva­ret for, at va­el­ger­ne ik­ke fø­ler sig godt nok kla­edt på til at stem­me?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.