Riska­er vil til ud­lan­det

BT - - NYHEDER -

BOG og moral­bå­ret er­hvervs­liv. Solgt i 200 ek­sem­pla­rer Og for­di vel­stan­den i Dan­mark, iføl­ge Riska­er, er for­delt, vil bor­ge­ren la­eg­ge af­gø­ren­de va­egt på, at virk­som­he­der­ne, han hand­ler med, er ak­tio­na­er i – en­ten di­rek­te el­ler gen­nem sin pen­sions­kas­se - op­fø­rer sig ’or­dent­ligt’. Der­med bli­ver ’va­er­di­ska­bel­se’ vig­ti­ge­re end øget vel­stand for den en­kel­te, for­kla­re­de Riska­er i et in­ter­view med BT sid­ste år, hvor han tog af­stand fra sin egen for­tid som fi­nansjong­lør.

Men no­gen stor­sa­el­lert blev hans bog ik­ke. For­la­get Ti­der­ne Skif­ter op­ly­ser, at den har solgt min­dre end 200 ek­sem­pla­rer. Al­li­ge­vel for­sø­ger Riska­er at ram­me ud­lan­det med sit bud på, ’hvor­dan vi kan ju­ste­re vo­res sam­fund, så mar­ke­det og det so­ci­a­le kom­mer i over­ens­stem­mel­se’.

»Ber­nie San­ders (po­li­ti­ker der kaemper for at bli­ve De­mo­kra­ter­nes pra­esi­dent­kan­di­dat i USA, red.) er og­så in­de på det her spor. Og det er et spor, der er i ud­vik­ling. Må­ske kom­mer den ud i lø­bet af for­å­ret. Jeg vil va­e­re glad og stolt, hvis det sker, men nu må vi se,« si­ger Klaus Riska­er Pe­der­sen.

Di­rek­tør på for­la­get Ti­der­ne Skif­ter Claus Clau­sen vend­te i går ik­ke til­ba­ge til BT.

60-åri­ge Klaus Riska­er Pe­der­sen for­sø­ger nu at få sin bog ’So­ci­al­ka­pi­ta­lis­me’ ud­gi­vet uden for Danmarks gra­en­ser. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.