Hjer­ne er de nye bryster

BT - - NYHEDER -

TØJ OG TOPMAVER selv har ud­for­dret det ste­reo­ty­pe kvin­dei­de­al ved at vi­se si­ne uper­fek­t­he­der frem i bla­det. Ka­em­pe ap­plaus »Man­ge kvin­der i Dan­mark og i Ve­sten ved godt, at hjer­ne er de nye bryster, og at per­so­na­li­ty var vig­ti­ge­re end ’ba­be beauty’, men det er et ven­de­punkt, at en ma­skulin bran­che som bil­bran­chen, der med si­ne pi­nup-ka­len­de­re ty­pisk er for­ta­ler for det ste­reo­ty­pe kvin­de­bil­le­de, tør ta­ge skrid­tet til et nyt ni­veau. Ka­em­pe ap­plaus for det,« si­ger Kjems.

Bag bil­led­se­ri­en står den pris­be­løn­ne­de fo­to­graf An­nie Lei­bovitz, og fle­re med­vir­ken­de be­ret­ter over for avi­sen New York Ti­mes om, at de tro­e­de, det var en jo­ke, da de fik opkal­det om at med­vir­ke i ka­len­de­ren.

»Det er ik­ke stjer­ner fra Hol­lywood, det er alt fra en asi­a­tisk su­per­stjer­ne til en iransk kunst­ner. På den må­de løf­ter de det ik­ke kun va­ek fra ty­pi­ske se­xob­jekt-bil­le­der, de bre­der det og­så ud et­nisk, og det er vildt sejt,« si­ger Ca­mil­la Kjems.

»Det er jeg over­be­vist om, at det gør. Men det er kvin­ders eget an­svar at gri­be tren­den i ste­det for at si­ge, åh, det jo og­så al­le re­k­la­mer­nes skyld.

Det er vig­tigt, at kvin­der selv la­eg­ger det over­per­fek­tio­ni­sti­ske og selv­kri­ti­ske på hyl­den og si­ger: »Prøv at hø­re her, per­son­lig­hed og selvva­erd er det nye sort.«

Si­den Pi­rel­li-ka­len­de­ren så dagens lys for 50 år si­den, har ad­skil­li­ge su­per­model­ler lagt navn og yd­re til ka­len­de­ren, der­i­blandt dan­ske He­le­na Chri­sten­sen i 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.