Eks­pert: DR ma­ni­p­u­le­re­de

BT - - NYHE­DER -

KON­TRO­VERS TV Avi­sen til­ba­ge­holdt be­vidst helt cen­tra­le op­lys­nin­ger og ma­ni­p­u­le­re­de med et indslag om forsk­nings­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen (V). Det me­ner Kas­per Bro Lar­sen, lek­tor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet. Han kri­ti­se­rer DR Nyhe­ders indslag fra sid­ste uge, hvor der blev bragt be­skyld­nin­ger om plagi­at i forsk­nings­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sens (V) ph.d.-af­hand­ling.

DR Nyhe­der be­kla­ge­de i af­tes, at der var ‘va­e­sent­li­ge mang­ler’ i indsla­get om mi­ni­ste­rens af­hand­ling. Et ci­tat i kon­klu­sio­nen Plagi­at-be­skyld­nin­ger­ne hand­le­de iføl­ge TV Avi­sen »blandt an­det om et ci­tat i kon­klu­sio­nen, hvor der er et sam­men­fald med et af­snit i bo­gen ‘Kon­kur­ren­ce­sta­ten’ af Ove K. Pe­der­sen. Som man kan se her i ph.d.ens kon­klu­sion, er der en ra­ek­ke ord, be­gre­ber og sa­et­nin­ger, der er sam­men­fal­den­de,« sag­de jour­na­li­sten i indsla­get.

Kas­per Bro Lar­sen blev kon­tak­tet af DRs jour­na­li­ster 13 da­ge, in­den nyhe­den blev bragt:

»DR spurg­te mig, om jeg vil­le kom­men­te­re lig­he­den mel­lem kon­klu­sio­nen i Es­ben Lun­de Lar­sens ph.d. og ci­ta­tet fra bo­gen ‘Kon­kur­ren­ce­sta­ten.’ Jeg un­der­søg­te det og så, at Lun­de Lar­sen al­le­re­de hav­de ci­te­ret for­fat­te­ren kor­rekt tid­li­ge­re i af­hand­lin­gen. I kon­klu­sio­nen er der der­for me­re ta­le om us­køn sjusk end fusk, når han ik­ke ci­te­rer kil­den di­rek­te. Det gjor­de jeg DRs jour­na­li­ster op­ma­er­k­som på,« si­ger lek­to­ren, der er util­freds med, at DR und­lod at op­ly­se om sa­gens ret­te sam­men­ha­eng:

»Det er ma­ni­p­u­le­ren­de, at DR ik­ke har bragt det som led i da­ek­nin­gen. De har haft kend­skab til det her. Så jeg me­ner, de be­vidst har til­ba­ge­holdt op­lys­nin­ger,« si­ger Kas­per Bro Lar­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.