Ramsay for­sva­rer te­e­na­ge­døtre

BT - - NYHEDER -

PO­STYR Den bri­ti­ske stjer­ne­kok Gor­don Ramsay sva­rer nu igen på den kri­tik, hans te­e­na­ge­døtre har få­et, for­di de ef­ter nog­les me­ning har kla­edt sig lidt for fra­ekt. Gor­don Ramsay lag­de man­dag et bil­le­de på In­s­ta­gram af si­ne fest­kla­ed­te døtre, men det var be­stemt ik­ke al­le, der modt­og det op­slag li­ge po­si­tivt, skul­le det vi­se sig.

Døtre­ne, der ta­el­ler 14-åri­ge Ma­til­da, Holly på 16 og Me­gan på 17, ses på bil­le­det til en fød­sels­dags­fest for Holly og tvil­lin­ge­bro­de­ren Ja­ck.

Gor­don Ramsays op­slag var sta­dig dug­frisk, da der be­gynd­te at rul­le ne­ga­ti­ve kom­men­ta­rer ind om døtre­nes til­sy­ne­la­den­de lidt for dri­sti­ge tøjvalg: Lidt for lår­kort »Kjo­ler­ne er lidt kor­te der, far,« skrev en bru­ger. En an­den bru­ger stem­te i: »Smuk­ke pi­ger, men lad dem va­e­re PI­GER. De kjo­ler er for voks­ne kvin­der.«

En an­den bru­ger, Clai­re, tog dog Ramsays pi­ger i for­svar på Twit­ter og spurg­te stjer­ne­kok­ken, hvem der dog kun­ne fin­de på at skri­ve så­dan om de­res på­kla­ed­ning. Her sva­re­de Ramsay: »Men­ne­sker, der er sy­ge i ho­ve­d­et, Clai­re. Mit job er at la­e­re min søn, hvor­dan man respek­te­rer pi­ger,« sva­re­de Gor­don Ramsay.

Se­ne­re gik Ramsay selv i of­fen­si­ven på Twit­ter og tog on­li­ne-rust­nin­gen på:

»Som om de har no­gen ret til at be­stem­me, hvad vo­res døtre har på. Skørt. Hvad bli­ver det na­e­ste,« skrev Gor­don Ramsay.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.