Så sin dat­ters død kom­me

BT - - NYHEDER -

OVER­DO­SIS I april sid­ste år blev mo­del­len og tv-va­er­ten Pea­ches Gel­dof fun­det død i sit hjem ef­ter en over­do­sis af her­o­in. Hen­des far, ro­ck­mu­si­ker og sku­e­spil­ler Bob Gel­dof, ta­ler nu ud om dat­te­rens tragi­ske død. »En del af mig hav­de nok set det kom­me, hvis jeg skal va­e­re ae­r­lig den må­de hun kør­te der­u­dad, der er ik­ke no­get, man kan gø­re ved det,« forta­el­ler den tid­li­ge­re ’Boomtown Rats’-san­ger Bob Gel­dof i et in­ter­view på den ir­ske ra­dio­sta­tion RTE 1, iføl­ge avi­sen The He­rald.

Den 64-åri­ge san­ger forta­el­ler, at dat­te­rens alt for tid­li­ge­re død sta­dig er fuld­sta­en­dig ube­gri­be­lig for ham. Pea­ches Gel­dof blev 25 år.

»Det er uba­er­ligt, og det er fuld­sta­en­dig, som kli­che­en ly­der: Det er ik­ke me­nin­gen, at man skal be­gra­ve si­ne børn,« forta­el­ler Bob Gel­dof, som blandt an­det var med til at skri­ve Band Aid-hit­tet ’Do They Know It’s Christ­mas?’.

Bob Gel­dof har, ud over Pea­ches Gel­dof, døtre­ne Pixie og Fi­fi Trixi­bel­le med tv-va­er­ten Pau­la Ya­tes. Pau­la Ya­tes dø­de som ba­re 41-årig i 2000. Hun var des­u­den mor til Pea­ches Gel­dofs halv­sø­ster Hea­ven­ly Hiraa­ni Ti­ger Lily Hut­chen­ce Gel­dof.

I in­ter­viewet med RTE 1 forta­el­ler Bob Gel­dof, at han har pla­ner om at skri­ve en sang til sin af­dø­de dat­ter. Mu­sik­ken er hans må­de at be­ar­bej­de sor­gen, forta­el­ler han.

»Jeg fø­ler mig let­te­re bag­ef­ter. Mit ho­ved bli­ver klart, smer­ten og fø­lel­sen af sorg i ma­ven for­svin­der,« forta­el­ler den 64-åri­ge sin­ger-songwri­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.