Dan­ske kunst­ne­re hit­ter i 2015

BT - - NYHEDER -

MU­SIK Året har budt på nye ryt­mer og hit, der er ble­vet spil­let mas­sivt i ra­dio­en. Strea­m­ingtje­ne­sten Spo­ti­fy har sam­let en li­ste over de største hits og de største ar­ti­ster her­hjem­me. Og her ind­ta­ger dan­ske kunst­ne­re før­ste­plad­sen på trods af hård kon­kur­ren­ce fra de in­ter­na­tio­na­le hit­ma­ge­re.

Årets mest po­pu­la­e­re sang i Dan­mark i år er nem­lig san­gen ’Le­an On’, hvor den ame­ri­kan­ske grup­pe Ma­jor La­zer har få­et sel­skab af den dan­ske hitsan­ge­r­in­de Mø. Og san­gen har da og­så for al­vor få­et fest­g­la­de dan­ske­re ud på dan­se­gul­vet, når san­gen er ble­vet spil­let i de se­ne nat­te­ti­mer. Stor sejr i år Det dan­ske band Lukas Gra­ham lø­ber og­så med en stor Det be­ty­der utro­lig me­get for os at va­e­re blandt de mest strea­me­de ar­ti­ster på Spo­ti­fy i Dan­mark i 2015 sejr i år. Ik­ke nok med at de over­ha­ler bå­de rap­pe­ren TopGunn og po­p­san­ge­ren Ras­mus Se­e­bach in­denom, når det kom­mer til den mest spil­le­de dan­ske ar­tist i Dan­mark, så ind­ta­ger de og­så før­ste­plad­sen, når det kom­mer til den mest po­pu­la­e­re ar­tist her­hjem­me ge­ne­relt. Kun­ne ma­er­kes fra sce­nen Sam­ti­dig er grup­pens nye al­bum det mest po­pu­la­e­re her­hjem­me i år, og grup­pens po­pu­la­e­re sang ’7 Years’ duk­ker da og­så op på top ti - men her må ban­det nø­jes med en ni­en­de­plads.

»Det be­ty­der utro­lig me­get for os at va­e­re blandt de mest strea­me­de ar­ti­ster på Spo­ti­fy i Dan­mark i 2015. Vi kun­ne isa­er ma­er­ke det på som­me­rens festi­va­ler, men end­nu me­re på ef­ter­å­rets kon­cer­ter, hvor pu­bli­kum virkelig sang med! Det var utro­lig fedt at op­le­ve. Man­ge tak til al­le jer, som lyt­ter med,« si­ger Lukas Gra­ham i en pres­se­med­del­el­se.

Den dan­ske rap­per TopGunn går og­så igen fle­re ste­der på li­sten, men må dog nø­jes med hen­holds­vis en sy­ven­de-, en an­den- og en tred­je­plads for årets mest po­pu­la­e­re ar­tist, den mest spil­le­de dan­ske ar­tist og årets mest po­pu­la­e­re al­bum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.