Hvor lan­der Fal­ken?

BT - - SPORTEN -

SKA­EB­NE­MØ­DE

Og set med OB-bril­ler skal der virkelig va­e­re ’punch’ i det ud­spil, sport­s­di­rek­tør Jes­per Han­sen og ch­eftra­e­ner Kent Ni­el­sen mø­der op til ska­eb­ne­mø­det med. Det er nem­lig med stor sand­syn­lig­hed sid­ste chan­ce for fyn­bo­er­ne for at hol­de snor i klub­bens ab­so­lut største stjer­ne. For den li­fli­ge duft af en snar­ligt trans­fer­fri klas­se­spil­ler, til­tra­ek­ker utvivl­s­omt in­ter­es­se fra na­er og fjern.

Og der er ik­ke me­re end et par uger til, at uden­land­ske klub­ber og dan­ske top­klub­ber frit kan ta­ge kon­takt til Falk og hvi­ske sø­de ting i øret på su­per­tek­ni­ke­ren. Lok­ker ud­lan­det? Klub­ber uden for lan­dets gra­en­ser har med sik­ker­hed bidt ma­er­ke i Mid­del­fartdren­gens emi­nen­te touch på bol­den. Der har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger kon­ti­nu­er­ligt va­e­ret uden­land­ske øj­ne til ste­de ved OBs kam­pe. Og så sent som man­dag af­ten blev der talt bå­de en­gelsk, hol­land­sk og tysk på sponsor­tri­bu­nen på Tre-For Park.

Umid­del­bart vil­le det gi­ve me­ning, hvis Falk kig­ger mod stør­re ud­for­drin­ger i stør­re liga­er end den dan­ske. Al­le­re­de da Falk som ung­doms­spil­ler fik tra­e­ne­re og til­sku­e­re til at må­be, blev han – sam­men med hold­kam­me­ra­ten i bå­de Mid­del­fart og OB, Chri­sti­an Erik­sen – spå­et en stor ud­land­skar­ri­e­re. Erik­sen er i dag en pro­fil i Pre­mi­er Le­ague og et kendt navn blandt al­ver­dens fod­bold­fans.

Til­ba­ge­ven­den­de ska­der og en ond og lang­va­rig virus­syg­dom har sat Falk til­ba­ge i for­hold til barn­dom­skam­me­ra­ten. Men i lø­bet af det se­ne­ste år har OBe­ren få­et styr på fy­sik­ken, og det har bragt ham i lands­holds­form. Og mon ik­ke Falk fø­ler, at det nu snart er hans tur til at spil­le på de sto­re uden­land­ske are­na­er? Brønd­by lu­rer fort­sat Men det kan og­så en­de med en stor dansk are­na. Brønd­by er fort­sat sta­er­kt in­ter­es­se­ret, er­fa­rer BT. Ve­s­tegns­klub­ben står trip­pen­de og ven­ter på at få til­la­del­se til at snak­ke med OB-stjer­nen. Som BT tid­li­ge­re har skre­vet, var Brønd­by al­le­re­de i som­mer klar til at la­eg­ge ad­skil­li­ge mil­li­o­ner kro­ner på bor­det for Falk.

Det, der ta­ler for Brønd­by, er ve­s­tegns­klub­bens sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech. Ras­mus Falk og Bech hav­de ef­ter si­gen­de et me­get ta­et for­hold i Be­chs tid som OB-tra­e­ner, og Falk har tid­li­ge­re ud­talt, at Tro­els Bech var den pri­ma­e­re år­sag til, at han ik­ke så sig om ef­ter an­dre klub­ber end OB.

Nu er Bech Brønd­bys mand, og selv om han ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.