Falk be­hø­ver ik­ke mel­lem­lan­din­ger

BT - - SPORTEN -

RAS­MUS FALK ER et af ti­dens mest po­pu­la­e­re de­ba­tem­ner i dansk fod­bold li­ge nu. Ja, må­ske det al­ler­mest po­pu­la­e­re. Det er nog­le af dis­se spørgs­mål, vi øver os på at fin­de svar på: Er han den bed­ste spil­ler i Su­per­liga­en li­ge nu? Hvor bør han fort­sa­et­te kar­ri­e­ren? Skal han til Brønd­by el­ler ud­lan­det? Sco­rer han for få mål? Har han psy­ken?

Når vi ta­ler om Falk, hand­ler det ik­ke så me­get om, at han score­de et skønt mål man­dag af­ten. Det hand­ler om, at hans kon­trakt ud­lø­ber til som­mer, og at han har af­vist OBs før­ste ud­spil til en for­la­en­gel­se.

Jeg hop­per li­ge ud i en kon­sta­te­ring af, at Ras­mus Falk i min bog be­stemt har va­e­ret blandt ef­ter­å­rets al­ler­bed­ste i liga­en. Når han sa­et­ter tem­po på si­ne ak­tio­ner, får jeg ik­ke øje på an­dre, der har sam­me ni­veau. Det er og­så få - hvis no­gen - der kan så me­get på så lidt plads som Falk. I det­te ef­ter­år har han så gjort det med en vild sta­bi­li­tet.

Han vil­le in­dis­kuta­belt va­e­re en bra­gen­de for­sta­er­k­ning i bå­de Brønd­by, AaB og FC Midtjyl­land. Så­ma­end og­så i FC Kø­ben­havn, når man der skal for­be­re­de sig på ti­den ef­ter Ni­co­lai Jør­gen­sen, for den tid kom­mer.

Men jeg sy­nes ae­r­ligt talt, at vi skal hå­be, at Ras­mus Falk sprin­ger en unød­ven­dig mel­lem­lan­ding på en an­den adres­se i Dan­mark over.

I man­ge år har man ik­ke rigtigt kun­ne de­bat­te­re Falk uden og­så at spe­ku­le­re i, om han som bå­de spil­ler og men­ne­ske hav­de den ro­bust­hed, som ik­ke mindst et liv i uden­land­sk fod­bold af­kra­e­ver.

Hi­sto­ri­er­ne fra OB går imid­ler­tid på en ung mand, der det se­ne­ste år er trå­dt al­vor­ligt i ka­rak­ter ik­ke ba­re som spil­ler, men og­så som men­ne­ske, hvil­ket man blandt an­det op­le­ve­de i sid­ste sa­e­son, hvor klub­ben en over­gang lig­ne­de en po­ten­ti­el nedryk­ker. Ras­mus Falk fyld­te no­get og flyt­te­de ik­ke ba­re sig selv, men og­så folk om­kring sig i den pro­ces. Folk, der har op­le­vet Ras­mus Falk ta­et på, forta­el­ler om en spil­ler, der i de­res øj­ne i dag selv­føl­ge­lig er klar til ud­lan­det. SKAL DET SÅ va­e­re nu?

Ja, det kun­ne det da sag­tens va­e­re. Jeg bli­ver ik­ke en del af ko­ret, der stil­ler sig tø­ven­de over for Ras­mus Fal­ks po­ten­ti­a­le på det ni­veau. Han er ek­stra­or­di­na­er og in­vol­ve­ret i ska­bel­sen af så man­ge chan­cer og mål, at vi for dansk fod­bolds skyld skal øn­ske, at det bli­ver sat i spil på et hø­je­re ni­veau end i Su­per­liga­en.

Den tur ud af Dan­mark vil bli­ve ud­sat, hvis den gam­le be­kend­te fra man­ge år i OB, Brønd­by-sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech, får held med at hen­te Falk til klub­ben.

Brønd­by er selv­føl­ge­lig for­plig­tet til at gå ef­ter Falk. Det gi­ver mas­ser af me­ning.

Men Falk kan, tror jeg, fint fly­ve di­rek­te ud af Oden­se og til ud­lan­det. Er han den bed­ste spil­ler i Su­per­liga­en li­ge nu?

BTS SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.