Det er et me­ga-match

BT - - SPORTEN -

EF­TER ET LANGT ef­ter­år med ne­ga­ti­ve over­skrif­ter om Ke­vin Magnus­sens For­mel 1-frem­tid, er der en­de­lig godt nyt: Magnus­sen og Ma­nor er et op­lagt match for 2016.

Det lil­le en­gel­ske team har de to sid­ste le­di­ge sa­e­der i 2016-fel­tet, og Magnus­sen kan­di­de­rer kraf­tigt til det ene. Jeg ved, at der er lø­ben­de kon­takt mel­lem par­ter­ne, og selv­om Magnus­sen i dag te­ster Mer­ce­des’ DTM-stan­dard­vogn i Spanien, er der sta­dig 100 pro­cent fo­kus på For­mel 1. Kon­tak­ten – jeg tror snart, vi kan si­ge ’for­hand­lin­ger­ne’ – bli­ver spe­e­det op i de kom­men­de uger, for Magnus­sen vil ha­ve den nye sa­e­son på plads så hur­tigt som mu­ligt. OG DE HAR brug for hin­an­den, Ma­nor og Magnus­sen: Tea­met mang­ler en er­fa­ren top­kø­rer, og Magnus­sen mang­ler en bil, der kan hol­de liv i hans For­mel 1-kar­ri­e­re.

Ef­ter åre­ne med McLa­ren, der lo­ve­de så me­get og le­ve­re­de så lidt, bli­ver Ma­nor en helt an­den hi­sto­rie. Der er ta­le om et langt min­dre team, men mens McLa­ren ser ud til at va­e­re i frit fald, er Ma­nor i frem­gang. MA­NOR-TEA­MET HAR FÅ­ET ny ejer. Han hed­der Step­hen Fitz­pa­tri­ck, en 37-årig nor­di­rer, der har tjent en for­mue med ener­gi­sel­ska­bet Ovo. Jeg mød­te ham i we­e­ken­den i Abu Dha­bi, og da­gen ef­ter McLa­ren-boss Ron Den­nis unø­digt hav­de svi­net Ke­vin Magnus­sen til, var Ma­nor-eje­ren en helt an­den op­le­vel­se.

Hvor Den­nis vir­ke­de fru­stre­ret og in­de­bra­endt og mest tal­te om for­ti­den, var Fitz­pa­tri­ck frisk og frem­tids-fo­ku­se­ret.

»Du må for­stå, at jeg ik­ke kan ta­le om kø­re­re for 2016 end­nu,« sag­de han med et stort smil, da jeg brag­te Ke­vin Magnus­sen på ba­nen.

En 2016-sa­e­son hos Ma­nor vil kra­e­ve dan­ske sponso­rer. Men be­lø­be­ne er langt la­ve­re end hos McLa­ren, hvor man sta­dig kra­e­ver ure­a­li­sti­ske sum­mer. Hos Ma­nor kan dan­ske sponso­rer for re­la­tivt be­sked­ne be­løb få rig­tig me­get at skul­le ha­ve sagt.

Jeg ta­en­ker her al­ler­mest på Best­sel­ler-kon­cer­nen, der med ejer An­ders Holch Povls­en loy­alt støt­te­de Ke­vin Magnus­sen helt frem til McLa­ren-sa­e­det. Holch Povls­en var og­så i di­a­log med Ron Den­nis om at kø­be en be­ty­de­lig ak­tiepost i McLa­ren, men de for­hand­lin­ger end­te åben­bart re­sul­tat­lø­se. Jeg ken­der na­tur­lig­vis ik­ke de­tal­jer­ne, men ef­ter Den­nis’ ud­fald mod Ke­vin Magnus­sen er jeg egent­lig let­tet over, at McLa­ren ik­ke blev del­vist dansk-ejet. Ron Den­nis vir­ker li­ge i øje­blik­ket ik­ke som en mand, man skal gø­re for­ret­nin­ger med. DER ER OG­SÅ en an­den grund til, at Best­sel­ler bør sat­se på Ma­nor. End­nu et år uden et fast sa­e­de vil få Ke­vin Magnus­sens For­mel 1-frem­tid til at ha­en­ge i en me­get tynd tråd. Der­med vil der va­e­re over­ha­en­gen­de fa­re for, at de in­ve­ste­rin­ger, der al­le­re­de er fo­re­ta­get i hans kar­ri­e­re, er tabt.

Det vil va­e­re dår­ligt køb­mands­skab, for Magnus­sens ta­lent er stort nok til, at han om få år kan nå op i sam­me ind­tje­nings­klas­se som top­kø­rer­ne, der tje­ner tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb om året. Hvis Magnus­sen får den For­mel 1-kar­ri­e­re, hans ta­lent fortje­ner, vil de an­gi­ve­ligt cir­ka 50 mil­li­o­ner, der blev brugt på at gø­re ham For­mel 1-klar, lig­ne pe­a­nuts. MA­NOR VIL IK­KE vin­de løb i 2016 og na­ep­pe hel­ler kom­me i na­er­he­den af po­di­et. Men de vil kun­ne hol­de liv i Ke­vin Magnus­sens kar­ri­e­re, og dan­ske­ren vil uge ef­ter uge kun­ne gø­re re­k­la­me for sig selv over for top­hol­de­ne.

Her ska­en­ker man ik­ke sport­s­vogns-VM, DTM el­ler In­dyCar en tan­ke, når der skal fin­des kø­re­re til 2017, hvor der vil ske om­fat­ten­de ro­ke­rin­ger he­le vej­en ned gen­nem fel­tet.

Og rent sport­s­ligt er der fak­tisk ik­ke så langt fra McLa­ren til Ma­nor: de blev hen­holds­vis num­mer ni og ti i kon­struk­tør-VM.

Mit drøm­mes­ce­na­rie for For­mel 1-VM 2016: At Ma­nor med Magnus­sen over­ha­ler McLa­ren med Alonso og But­ton. Og at jeg får det før­ste spørgs­mål til Ron Den­nis på pres­se­kon­fe­ren­cen ef­ter fi­na­le­lø­bet.

PE­TER NYGAARD, BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.