Ran­d­ru­si­ansk re­vo­lu­tion

BT - - SPORTEN -

Pe­ter Chri­sti­an­sen er for­tid i Ran­ders FC. Sport­s­di­rek­tø­ren, der har va­e­ret en af Su­per­liga­ens mindst syn­li­ge af slagsen, tog i går sit go­de, ly­se­blå tøj og gik. Be­slut­nin­gen skal ses i ly­set af, at den kronjy­ske klub i lø­bet af de kom­men­de uger over­ta­ges af en uden­land­sk in­ve­stor­kreds le­det af den tid­li­ge­re ta­lentspej­der i Man­che­ster Uni­ted, Tom Ver­non.

»Det har på al­le må­der va­e­ret en stor og sva­er be­slut­ning at gå til le­del­sen med min op­si­gel­se. Jeg fø­ler dog, at det er det rig­ti­ge at gø­re for mig i den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion. En si­tu­a­tion hvor jeg ik­ke kan se mi­ne kom­pe­ten­cer har­mone­re med det nye pro­jekt, som jeg fo­re­stil­ler mig, at det kan kom­me til at se ud,« ly­der den op­sigtsva­ek­ken­de ud­mel­ding fra Pe­ter Chri­sti­an­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Ran­ders FC skal – hvis nav­net bi­be­hol­des – i frem­ti­den sam­ar­bej­de med Ver­nons ta­len­ta­ke­de­mi i Gha­na, Right To Dream. Fo­kus skal va­e­re på eg­ne ta­len­ter, mens hol­det sam­ti­dig skal spil­le med om det dan­ske mester­skab in­den 2020. Todd på vip­pen Der kom­mer til at ske sto­re aen­drin­ger he­le vej­en igen­nem den kronjy­ske klub, og Pe­ter Chri­sti­an­sen kan blot va­e­re før­ste of­fer for den ran­d­ru­si­an­ske re­vo­lu­tion. Ch­eftra­e­ner Co­lin Todd lig­ner det na­e­ste.

BTs kil­der forta­el­ler, at Ran­ders’ uden­land­ske kø­be­re be­trag­ter Co­lin Tod­ds fi­lo­so­fi som ked­som­me­lig og utids­sva­ren­de og den 66-åri­ge bri­te som lidt af et fortidslevn. De har der­for ind­ledt jag­ten på en ny og yn­gre tra­e­ner, der ef­ter pla­nen skal over­ta­ge tøj­ler­ne i klub­ben al­le­re­de fra forårssaesonen.

Som og­så Ek­stra Bla­det kun­ne be­ret­te i we­e­ken­den, er der ta­le om tra­e­ner­nav­ne med ef­ter dan­ske vil­kår gul­dran­de­de cv’er.

Co­lin Todd har selv ud­talt, at Ran­ders FC bli­ver hans sid­ste klub som tra­e­ner, men spørgs­må­let er, om pen­sions­da­to­en kom­mer før, end den ka­ris­ma­ti­ske eng­la­en­der selv har øn­sket det.

Di­rek­tør i Ran­ders FC, Hans-Pe­ter Ras­mus­sen, be­na­eg­ter, at klub­le­del­sen har ført sam­ta­ler med tra­e­n­er­kan­di­da­ter, men in­drøm­mer ger­ne, at man son­de­rer ter­ra­e­net.

»Li­ge så vel, som man kig­ger ef­ter nye spil­le­re, kig­ger man og­så ef­ter ny tra­e­ner for at sik­re frem­ti­den,« si­ger Ras­mus­sen til BT.

Den øver­ste sport­s­li­ge le­del­se hos Su­per­liga­ens num­mer seks kan der­for va­e­re helt va­ek, når ’He­ste­nes’ nye ejer tra­e­der ind i ma­ne­gen til nytår.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.