Eks­pert: Nor­ge slår Da NOR­GE DAN­MARK

BT - - SPORTEN -

POWER-RANKING Fi­na­len ved kvin­der­nes hånd­bold-VM bli­ver et nor­disk an­lig­gen­de. I hvert fald hvis man skal tro Jakob Vestergaard. »Jeg tror, at Nor­ge snup­per gul­det, og at Dan­mark med sølv le­ve­rer en stor pra­e­sta­tion,« si­ger han.

Der er va­egt bag or­de­ne, når Jakob Vestergaard ud­ta­ler sig.

Na­er­la­e­ser man den 40-åri­ge jy­des cv, er det im­po­ne­ren­de:

Han er i øje­blik­ket tra­e­ner for det ty­ske kvin­delands­hold, der Jeg tror, at Nor­ge snup­per gul­det, og at Dan­mark med sølv le­ve­rer en stor pra­e­sta­tion er blandt del­ta­ger­ne i VM-tur­ne­rin­gen, li­ge­som han tid­li­ge­re har tra­e­net blandt an­dre kvin­der­ne i dan­ske Vi­borg HK og ru­ma­en­ske Olt­chim Val­cea. Her­u­d­over har han va­e­ret hånd­bold­kom­men­ta­tor på DR Sporten.

Her er hans bud på de ot­te lan­de, der blandt de 24 del­ta­gen­de VM-na­tio­ner net­op nu er bedst:

12. de­cem­ber 1982 (32 år) streg­spil­ler

Nor­ge Gÿör, Un­garn »Hun er en ka­em­pe pro­fil på det nor­ske lands­hold, der har byg­get sit an­grebs­spil op om­kring hen­de. Så sta­erk er hun, at hun of­te har kamp­af­gø­ren­de be­tyd­ning.«

Heidi Lø­ke, streg­spil­ler »På man­ge om­rå­der er Nor­ge ba­re bedst. De har en sublim de­fen­siv med to må­l­vog­te­re i ver­dens­klas­se. Det forta­el­ler me­get om styr­ken, at Katrine Lun­de er ble­vet sor­te­ret fra. Men og­så hol­dets kon­tra­fa­se og an­grebs­spil har høj klas­se. Hol­det frem­står som et ve lfun­ge­ren­de kol­lek­tiv, der i Heidi Lø­ke rå­der over ver­dens bed­ste streg­spil­ler.«

Edu­ar­da Amo­r­im, ven­stre ba­ck »Ved VM for to år si­den i Ser­bi­en vandt de over­ra­sken­de guld. Jeg tror dog ik­ke på en gen­ta­gel­se. De spil­ler an­der­le­des end de skan­di­na­vi­ske hold og er me­re im­puls­sty­re­de. De­res største pro­fil, Edu­ar­da A mo­r­im, blev for et år si­den kors­bånds­ska­det. Kan hun un­der VM spil­le op til sit bed­ste, er det ik­ke uta­en­ke­ligt, at bra­si­li­a­ner­ne igen skal spil­le med om me­dal­jer. Hun er fy­sisk sta­erk, god i for­sva­ret og kan sky­de fra di­stan­cen.«

Kri­sti­na Kri­sti­an­sen, play­ma­ker »Jeg tror, at det har va­e­ret godt for det dan­ske hold, at po­sen ef­ter sid­ste års EM-skuf­fel­se er ble­vet ry­stet. Det har til­ført hol­det ener­gi, at der er kom­met enn ny land­stra­e­ner-duo. Ved VM har hol­det hjem­me­ba­ne. Det vil øge hol­dets styr­ke fi­re-fem pro­cent. Og så gla­e­der jeg mig ik­ke mindst til at føl­ge Kri­sti­na Kri­sti­an­sen. Hun vil få mas­ser af spil­le­tid, og er dyg­tig i sin ev­ne til at sa­et­te tem­po og la­eg­ge en må­l­gi­ven­de af­le­ve­ring til hold­kam­me­ra­ter­ne. 26. au­gust 1988 (27 år) ven­stre ba­ck

Ru­ma­e­ni­en Bu­duc­nost, Mon­te­ne­gro »Jeg har ik­ke de sto­re VM-for­vent­nin­ger til Ru­ma­e­ni­en. Det har jeg til gen­ga­eld til Ne­agu, der er hol­dets største pro­fil med en spil­for­stå­el­se og et skud i ver­dens­klas­se.«

Ale­xan­dri­na Ca­bral Bar­bosa, ven­stre ba­ck »Sølvvin­der­ne fra sid­ste års EM (i Un­garn, red.) skal ik­ke un­der­vur­de­res. De har et ru­ti­ne­ret hold med fin­testa­er­ke spil­le­re og har en for­nem ev­ne til at top­pra­este­re, når der som ved en slut­run­de er no­get på spil. I Ca­bral, der tid­li­ge­re har spil­let på det po­rtu­gi­si­ske lands­hold, rå­der de over en spil­ler i ver­dens­klas­se. Hun er ik­ke blot hur­tig på fød­der­ne, men og­så en glim­ren­de af­slut­ter.« 26. maj 1988 (27 år) høj­re ba­ck

Tys­kland SG BBM Bie­tig­heim, Tys­kland »Hun har i den­ne sa­e­son spil­let på et højt in­ter­na­tio­nalt ni­veau og har med sit frem­ra­gen­de skud en stor an­del i, at Bie­tig­heim har for­vand­let sig fra bund- til top­hold i den ty­ske Bun­des­liga.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.