Op og ned med ’on­kel Kurt’

BT - - SPORTEN -

UDEN KURT, IN­GEN BOLD langt bed­re ga­en­ge, end da han kom ind.

Selv­om Kurt An­der­sen var en sky klu­be­jer, som helst var den sto­re of­fent­li­ge in­ter­es­se for­u­den, hav­de han få­et smag for fod­bol­din­ve­ste­rin­ger. Skal fin­de 14 mio. kr. Året ef­ter var han igen klar til et nyt dansk fod­bold­pro­jekt. Den­ne gang var det FC Vestsja­el­land, der fik gla­e­de af den tid­li­ge­re bank­di­rek­tørs in­ter­es­se, ef­ter han i før­ste om­gang hav­de haft sam­ta­ler med Na­est­ved.

Med ham som bag­mand lyk­ke­des FC Vestsja­el­land at avan­ce­re fra 2. di­vi­sion øst til 1. di­vi­sion, hvor­fra man i 2013 ryk­ke­de op til Su­per­liga­en. Her over­le­ve­de man i to år og nå­e­de og­så po­kal­fi­na­len i som­mer. Men ef­ter nedryk­nin­gen til 1. di­vi­sion er det gå­et helt galt med ba­re to sej­re og 13 po­int ef­ter 18 run­der in­den man­da­gens kon­kurs­be­ga­e­ring.

I sid­ste uge måt­te Kurt An­der­sen ae­r­ligt be­ken­de, at han ik­ke hav­de pen­ge­ne til at red­de klub­ben.

»Jeg kan ik­ke i øje­blik­ket. Det er ik­ke et spørgs­mål, om jeg vil til­la­de, at klub­ben må­ske går kon­kurs. Det er et spørgs­mål om pen­ge, og jeg kan ik­ke,« sag­de han så­le­des til sn.dk.

Le­de­ren af klub­bens er­hvervs­netva­erk sy­nes dog ik­ke, at man skal ta­le ondt om Kurt An­der­sen.

»Man­ge har travlt med at si­ge nog­le grim­me ting om Kurt An­der­sen i øje­blik­ket. Men hvis han ik­ke var gå­et ind i Sla­gel­se den­gang, så hav­de der al­drig va­e­ret no­get pro­jekt,« fast­slår Jens Grønkja­er.

Be­sty­rel­ses­med­lem i FC Vestsja­el­land og med­lem af fol­ke­tin­get for Li­be­ral Al­li­an­ce, Vil­lum Chri­sten­sen, sag­de man­dag til TV Øst, at der skal fin­des 14 mio. kr., hvis klub­ben skal red­des fra kon­kur­sen og hol­des kø­ren­de frem til som­mer­pau­sen. Ef­ter kon­kurs­be­ga­e­rin­gen fik man fra­truk­ket seks po­int, og der­for vil det va­e­re en sten­sik­ker nedryk­ker, at man skal in­ve­ste­re de man­ge mil­li­o­ner i, hvis man vil red­de FC Vestsja­el­land fra en de­gra­de­ring til Sja­el­lands­se­ri­en.

Kurt An­der­sen, di­rek­tør Gert Han­sen og sport­s­di­rek­tør Ja­cob Gre­ger­sen er al­le for­ga­e­ves for­søgt kon­tak­tet for en kom­men­tar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.