Mas­sed­rab på ple­je­cen­ter

BT - - NYHEDER -

DRABS­SAG mas­se­sky­de­ri, som fandt sted lidt eft er klok­ken 20 dansk tid i et bo­lig­blok på South Wa­ter­man Ave­nue i San Ber­nar­di­no øst for Los An­ge­les i Ca­li­for­ni­en.

Ste­det hu­ser et træ­nings­og ak­ti­vi­tets­cen­ter for au­ti­sti­ske og ud­vik­lings­hæm­me­de men­ne­sker, op­ly­ste be­tjen­ten Rich Lawhe­ad fra San Ber­nar­di­nos po­li­ti­styr­ke i aft es.

Mindst 20 blev i før­ste om­gang meldt sår­et, og de ame­ri­kan­ske nyheds­sta­tio­ner CNN og ABC News rap­por­te­re­de i aft es om, at op mod 12 men­ne­sker hav­de mi­stet li­vet ved sky­de­ri­et, som fandt sted klok­ken 11 lo­kal tid. For­in­den hav­de San Ber­nar­di­no Brand­væ­sen lagt en kort op­da­te­ring ud på det so­ci­a­le me­die Twit­ter med en mel­ding om op mod 20 sku­dof­re, men in­gen of­fi ci­el­le myn­dig­he­der be­kræft ede hver­ken an­tal­let af sår­e­de el­ler dræb­te i går. Kampklæd­te be­tjen­te » En­he­der re­a­ge­rer på for­ly­den­der om 20 of­re i skud­hæn­del­se, « skrev brand­væs­net - The San Ber­nar­di­no Ci­ty Fi­re De­part­ment - i sit twe­et.

Kampklæd­te be­tjen­te fra den ame­ri­kan­ske spe­ci­a­len­hed SWAT blev eft er­føl­gen­de sat ind i jag­ten på ger­nings­mæn­de­ne, som men­tes at tæl­le mel­lem en og tre per­so­ner, an­gi­ve­ligt iført skud­sik­re ve­ste. Eft er sky­de­ri­et blev der sendt bom­be­ryd­de­re ind i byg­nin­gen på South Wa­ter­man Ave­nue, og der løb mel­din­ger rundt i de ame­ri­kan­ske me­di­er om, at der skul­le væ­re en bom­be på adres­sen. Det op­ly­ste den ca­li­for­ni­ske tv- sta­tion, KTLA5 i aft es, men op­lys­nin­gen var i aft es ik­ke be­kræft et fra of­fi - ci­elt hold. Eft er dra­be­ne blev der fort­sat skudt i om­rå­det, og det lo­ka­le po­li­ti ad­va­re­de der­for al­le om at hol­de sig væk fra om­rå­det. I Det Hvi­de Hus blev præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma i aft es ori­en­te­ret om hæn­del­sen, og en of­fi ci­el mel­ding var iføl­ge de ame­ri­kan­ske me­di­er på vej fra præ­si­den­ten. Den var ik­ke frem­me ved re­dak­tio­nens slut­ning. På det tids­punkt var ger­nings­mæn­de­ne fort­sat på fri fod og mo­ti­vet til det uhyg­ge­li­ge mas­se­sky­de­ri ukendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.